Změna původního plnění

 

Plátce opraví základ daně (§ 42 zákona o DPH)

  • při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění (vrácení zboží)
  • při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění (snížení ceny z důvodu reklamace)
  • při vrácení spotřební daně podle
  • pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti
  • při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo (vrácení zálohy)
  • pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění (použití zálohy na jiné účely)

 

Opravný daňový doklad musí být dodavatelem vystaven do 15 dnů od zjištění skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.

 

Lhůta pro vystavení dokladu

Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy.

 

Dle § 42, odst.5 zákona o DPH opravu základu a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění.

 

Sazba daně

Dle § 42, odst.4 zákona o DPH se uplatní sazba daně, která byla na původním daňovém dokladu.

 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Na dokladu se nemusí uvádět datum zdanitelného plnění, protože toto datum při vystavení dokladu nemusí být známo.

 

Dle § 42, odst.3 zákona o DPH je oprava samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období ve kterém plátce:

  • opravou zvyšuje daň na výstupu (daň je s kladným znaménkem)
  • opravou snižuje daň na výstupu (daň je se záporným znaménkem) a odběratel obdržel opravný daňový doklad


Při snížení daňové povinnosti musíme tedy prokázat, kdy odběratel opravný daňový doklad obdržel. Toto lze prokázat např. podepsáním opravného daňového dokladu nebo posláním dokladu do datové schránky.

 

Oprava odpočtu daně

Dle § 74, odst.1 zákona o DPH v případě snížení nároku na odpočet je plátce povinen provést snížení nároku na odpočet v okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

Odběratel nemusí mít ani opravný daňový doklad k dispozici.

 

V případě zvýšení nároku na odpočet je odběratel oprávněn provést opravu na základě přijatého opravného dokladu.

Opravu může provést nejdříve za zdaňovací období ve kterém došlo k opravě základu daně a výše daně.

 

Přepočet cizí měny

Dle § 42, odst.4 zákona o DPH se pro přepočet cizí měny na českou použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference