Místo plnění při dodání zboží

 

Místo plnění při dodání zboží upravuje zákon o DPH v §7.

Pro určení místa plnění při dodání zboží jsou rozhodující podmínky

 • Dodání zboží bez přepravy
 • Dodání zboží s přepravou
 • Dodání zboží včetně instalace
 • Prodej zboží na dálku

 

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

 

Dodání zboží s přepravou

Pokud je dodání zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se dodání zboží uskutečňuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná.


Příklad

Plátce dodává zboží osobě registrované k dani na Slovensku. Zboží je přepravní společností přepraveno z České republiky do Slovenska.
Místem plnění je tuzemsko. Jedná se o dodání zboží do jiného členského státu, které je osvobozeno od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně. Plátce toto dodání uvede na řádku 410 daňového přiznání.


Příklad

Plátce nakoupí zboží v Německu s tím, že toto zboží prodává dál z Německa do Itálie. Zboží je přepraveno z Německa do Itálie.
Místem plnění je Německo. Na tuto činnost plátce se vztahuje německý zákon.

 

Dodání zboží včetně jeho instalace

Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.


Příklad

Plátce dodává počítače s instalací nebo montáží do Polska. Místo plnění je v Polsku, tato činnost podléhá polskému zákonu.
Dodání zboží s instalací nebo montáží se neuvádí do souhrnného hlášení.

Pokud je při dodání zboží s instalací nebo montáží místo plnění v tuzemsku, je rozhodující, pro koho je toto plnění uskutečněno.
Při dodání zboží s instalací nebo montáží plátci zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je povinen přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého je uskutečněno dodání zboží s instalací nebo montáží.

Při dodání zboží s instalací nebo montáží osobě, která není plátcem zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je povinna přiznat a zaplatit daň osoba, která dodává zboží s instalací nebo montáží.


Příklad:

Osobou registrovanou k dani v Polsku, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je v tuzemsku plátci pro uskutečnění jeho ekonomických činností dodána počítačová technika s instalací a montáží. Přiznat a zaplatit daň je povinen plátce, pro kterého se dodání zboží s instalací nebo montáží uskutečnilo.


Příklad

Osobou registrovanou k dani v Polsku, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je v tuzemsku českému občanovi dodána počítačová technika s instalací a montáží. Přiznat a zaplatit daň je povinna osoba, která dodání s instalací nebo montáží uskutečnila. Tato osoba se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění a je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

 

Dodání zboží bez přepravy

Pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.


Příklad

Plátce se sídlem v Praze má potraviny uskladněné ve svém skladu v Brně. Toto zboží dodává jinému plátci, přičemž zboží zůstává uskladněno v Brně.
Jedná se o zdanitelné plnění uskutečněné s místem plnění v tuzemsku.


Příklad

Plátce má zboží uskladněné na Slovensku. Toto zboží prodává jinému plátci, přičemž zboží zůstane uskladněno ve stejném skladu na Slovensku.
Jedná se o dodání zboží s místem plnění na Slovensku. Takové plnění není předmětem daně v tuzemsku, to znamená, že nepodléhá českému zákonu o dani z přidané hodnoty, ale podléhá dani podle slovenského zákona.

Plátce-dodavatel je povinen vypořádat daň na Slovensku, podle slovenského zákona. Na plnění s místem plnění na Slovensku vystaví doklad podle slovenského zákona se slovenskou daní.

Plátce-odběratel může za podmínky, že nemá na Slovensku sídlo nebo místo podnikání nebo provozovnu, požádat při splnění podmínek slovenského zákona o dani z přidané hodnoty o vrácení daně zaplacené za nakoupené zboží.

 

Prodej zboží na dálku

Za místo plnění při zasílání zboží se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. 

Je-li zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě se za členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží.

 

Legislativa

Zákon o DPH, § 7 - Místo plnění při dodání zboží

(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání

 • a) prostředníkovi, nebo
 • b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který

 • a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
 • b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

(5) Odstavec 3 se nepoužije na dodání zboží podle § 13a.

(6) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

(7) Při dodání zboží na palubě lodě, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie se za místo plnění považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

(8) Pro účely odstavce 7 se rozumí

 • a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby na území Evropské unie,
 • b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit osoby na území Evropské unie,
 • c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie část přepravy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení přepravy osob.

(9) Při dodání nemovité věci je místem plnění místo, kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference