Prodej zboží na dálku

 

Zjednodušeně se jedná o takové plnění, kdy je zboží zasíláno do jiného členského státu EU osobě nepovinné k dani (tj. soukromým osobám), a to osobou povinnou k dani (podnikatelem).

 

Od 1.7.2021 je limit ve výši 10.000,- EUR.

Limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady.

TBE služby jsou telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby.

Limit se počítá vždy za kalendářní rok (t.j. od 1.ledna do 31.prosince).

 

Novela zákona o DPH od 1.7.2021 přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem zasílání zboží je nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.

Zároveň se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.

 

Nově se od 1. 7. 2021 se ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR pro jednotlivé státy a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby  (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

 

Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží

 

Prodej zboží do limitu

Není-li limit (ve výši 10 000 EUR u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb do všech členských států EU v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce) překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu. Tato výjimka platí pouze pro osoby, které mají sídlo v jednom členském státě EU, nebo nemají sídlo v členském státě EU, ale mají provozovnu pouze v jednom členském státě EU.

 

Dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie neplátci DPH není osvobozeno od DPH, zboží je dodáváno za cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku.

Místo plnění je v tuzemsku.

 

Prodej zboží nad limit

Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

Pokud dodavatel - plátce DPH přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH limit, je povinen:

  • zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě
  • nebo se přihlásit do OSS

 

Registace ve státě odběratele

V případě, že dodavatel je registrován k DPH i ve státě odběratele, tak DPH odvede dodavatel. Jedná se defacto o tuzemské plnění ve státě odběratele.

 

V případě, že dodavatel není registrován v daném členském státě k DPH, tak při překročení maximálního obratu se musí k DPH v daném členském státě zaregistrovat.

Do limitů pro registraci v jiných členských státech EU se započítává pouze zboží, které jsme dodali osobám, pro které pořízení tohoto zboží není předmětem daně, tedy převážně běžným (nepodnikajícím) občanům.

 

Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží.


Výjimku z hlediska zasílání zboží tvoří

  • dodání nových dopravních prostředků 
  • a dodání zboží s montáží nebo instalací.

 

Prodej zboží neplátcem DPH do EU

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH

Nová pravidla zasílání zboží, resp. v nové terminologii prodeje zboží na dálku, se dotknou i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000 Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za plátce.

 

Příklad: Prodejce zboží, který není plátcem (nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč), zasílá zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 1 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby prodejce neposkytuje.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice nepodléhá české DPH, neboť prodejce nepřekročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH.

Do 30. 6. 2021 zdaňoval zboží zaslané na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Musel se registrovat k DPH na Slovensku.

Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa nezdaňoval německou DPH, protože nepřesáhl limit 100 000 EUR, a ani českou DPH, protože nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč.

Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 43 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje na Slovensku, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje v Německu.

Nově od 1. 7. 2021 může předejít registraci k DPH v Německu a registrovat se do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) v České republice, po předchozí dobrovolné registraci jako identifikovaná osoba v tuzemsku případně jako plátce. Přes OSS může odvádět německou daň z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod německé DPH, musí jej také využívat i na prodeje zboží na dálku na Slovensko a prostřednictvím něho odvádět slovenskou DPH a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům

 

Příklad

Prodejce zboží, který je plátcem DPH, prodává zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby prodejce neposkytuje.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a prodejce ji přiznává v daňovém přiznání podávaném v České republice.

Do 30. 6. 2021 zdaňoval zaslané zboží na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa zdaňoval českou daní (z důvodu nepřekročení limitu pro zasílání zboží stanovené Německem ve výši 100 000 EUR).

Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 57 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje prodejce na Slovensku slovenskou DPH, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje německou DPH.

Nově od 1. 7. 2021 může eliminovat registraci k DPH v Německu (a i na Slovensku) tím, že se registruje do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. „One Stop Shop“ (dále též „OSS“) v České republice. Přes OSS může prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět německou DPH z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod DPH v Německu, musí tak učinit i pro prodeje zboží na dálku na Slovensko. Slovenskou DPH bude tedy odvádět přes OSS a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům.

 

Legislativa

§ 4 - Vymezení základních pojmů

(9) Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, pokud

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy

  • 1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
  • 2. třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

 

§ 8 - Místo plnění při prodeji zboží na dálku

(1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

(2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud

a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo

  • 1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo
  • 2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě,

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“); celkovou hodnotou příslušných plnění se pro účely určení místa plnění rozumí hodnota

  • 1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny podmínky podle písmen a) a b), a
  • 2. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud jsou splněny podmínky podle § 10i odst. 3.

(3) Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota příslušných plnění bez daně překročila částku 10000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně, je místo plnění podle odstavce 1.

(4) Osoba, která prodává zboží na dálku podle odstavce 2, se může rozhodnout, že místo plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat alespoň do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa plnění podle § 10i odst. 5.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference