Doměrek DPH

 

Doměrek DPH jako daňově uznatelný náklad

V Zákoně o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. ch) je uvedeno, že daňovým výdajem (nákladem) jsou i další daně s výjimkou uvedenou v §25.

Jejich bližší vymezení najdeme v pokynu MF č. D-300 v bodě 5 až 6 k §24 odst. 2. Jedná se o následující daně:

5. Ostatními daněmi podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jsou také:

  • a) daň z přidané hodnoty, pokud tato daň souvisí s daňovými výdaji a kterou je povinen plátce daně z přidané hodnoty odvést při změně režimu podle § 74 odst. 5 až 7 zákona o DPH v souvislosti se zrušením registrace plátce daně, nebo na kterou neuplatnil plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH,
  • b) daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané hodnoty, kterou nemůže plátce daně uplatnit jako odpočet podle § 75 a 76 zákona o DPH, s výjimkou uvedenou v bodě 6,
  • c) daň z přidané hodnoty a spotřební daň, kterou je plátce daně povinen odvést v souvislosti s organizováním reklamních soutěží a propagačních akcí.


6. Daň z přidané hodnoty uvedená v bodě 5 písm. a) je daňovým výdajem, pokud poplatník nezvýší o tuto daň:

  • vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku nebo
  • hodnotu zásob


Daň z přidané hodnoty je vždy součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku a hodnoty zásob, nemá-li plátce daně nárok na odpočet podle § 75 zákona o DPH.


Postup

Při určení zda je doměrek DPH daňově účinný nebo nikoliv, je nutno důsledně vycházet ze zprávy o daňové kontrole.

Daňová účinnost není podmíněna zaplacením doměrku.

Účtování:
Doměrek účtujeme na účet 538.


Příklad

FÚ doměřil DPH z faktur které nebyly zahrnuty v účetnictví. DPH ale byla odběratelem zaplacena. Doměrek se netýká nákladů (doměrkem nám žádný nový náklad nevznikl - jen jsme nesplnili naši povinnost odvodu). Tím pádem je celý doměrek nedaňový.

Jedná se o zvýšení daně, takže účtujeme na
- Doměrek zvýšení DPH     343  D
- Doměrek zvýšení DPH      538.01N  MD

Příklad

Finanční úřad na základě výsledků daňové kontroly doměřil společnosti dodatečným platebním výměrem daň z přidané hodnoty ve výši 6 000 Kč se vztahovala k neoprávněnému uplatnění odpočtu DPH u přijatého plnění použitého pro reprezentaci.

Společnost si nemůže uplatnit částku 6 000 Kč do daňových nákladů, protože souvisí s nákladem daňově neúčinným (náklady na reprezentaci firmy).

Příklad

Finanční úřad na základě výsledků daňové kontroly doměřil společnosti dodatečným platebním výměrem daň z přidané hodnoty ve výši 16 000 Kč. Částka se týkala poskytnutých služeb deklarovaných poplatníkem jako vývoz služeb, který však nebyl prokázán a správce daně kvalifikoval plnění jako služby poskytnuté v tuzemsku.

Doměrek DPH ve výši 16 000 Kč si může společnost  uplatnit buď v rámci dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na nižší daňovou povinnost  za zdaňovací období roku 2003, anebo si uplatní doměrek jako daňový náklad r. 2004.

Společnost díky tomu, že vystavila daňový doklad bez DPH, tak danou daň nedostala od odběratele zaplacenou. Tím pádem ji vlastně vznikl nový náklad který musí uhradit finančnímu úřadu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference