Souhrnné hlášení k DPH

Souhrnné hlášení řeší § 102 zákona o DPH.

 

Souhrnné hlášení podávají plátci, kteří

 • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu,
 • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17 zákona o DPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci, nebo
 • poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně) osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby

a dále identifikované osoby (§ 6g-i zákona o DPH), pokud

 • poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.

V této souvislosti je třeba upozornit, že osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem a poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby, se stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí této služby a má za povinnost podat souhrnné hlášení, ve kterém vykáže uvedené transakce.

Plátce nebo identifikovaná osoba neuvádí do souhrnného hlášení služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně (§ 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Jedná se např. o finanční a pojišťovací služby.

 

Plnění která nepatří do souhrnného hlášení

Do hlášení nepatří poskytnutí služby, kde se určilo místo plnění v EU, ale nikoliv podle základního pravidla.

Do hlášení také nepatří poskytnutí služby osobě neregistrované k dani.

 

Kdy se podává souhrnné hlášení

Lhůtu pro podávání souhrnného hlášení uvádí § 102 zákona o DPH.

 • Plátce dodává pouze zboží do jiného členského státu – povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu.
 • Plátce poskytuje pouze služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH – povinnost podávat souhrnné hlášení shodně s podáváním přiznání k DPH, tj. buď měsíčně, nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období
 • Plátce dodává zboží i poskytuje služby do jiného členského státu – povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil plnění do jiného členského státu. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

 

Jak se podává souhrnné hlášení

Souhrnná hlášení se podávají pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy Aplikace EPO.

Souhrnné hlášení lze odeslat rovněž z datové schránky. Uznávaný elektronický podpis v tomto případě není nutný.

 

Kódy plnění

Kódy používané v souhrnném hlášení:

 • Kód 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
 • Kód 1 - přemístění obchodního majetku do jiného členského státu
 • Kód 2 - dodání zboží formou třístranného obchodu
 • Kód 3 - poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

 

Následné souhrnné hlášení

Následné souhrnné hlášení se podává do 15 dnů od data zjištění chybných údajů, pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl chybné údaje.

 

Následným souhrnným hlášením se opravují údaje, které plátce uvedl v předchozím podání vztahujících se k danému kalendářnímu měsíci (čtvrtletí). Opravou údajů se rozumí vložení nového řádku (v případě, že předchozí podání tento řádek vůbec neobsahovalo), storno řádku z předchozích podání (v případě, že v předchozím podání tento řádek neměl být vůbec uveden) a oprava údajů řádku z předchozího podání.

Oprava údajů se provádí:

 • vložením nového řádku vyplněním všech údajů uvedených v oddílu Řádky (původně B. oddíl),
 • stornováním řádku z předchozích podání proškrtnutím křížkem ve sloupci označeném „Storno řádek“. Do následného souhrnného hlášení se ve stornovaném řádku vyplní všechny údaje vyplněné v původním řádku,
 • opravou údajů řádku z předchozího podání stornováním původního řádku a vložením nového bezvadného řádku.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference