Propadnutí zástavy

 

Propadnutí zástavy je zdanitelným plněním

  • pokud je věřitel plátce DPH, jedná se o přenos daňové povinnosti
  • pokud není, jedná se o standardní plnění

 

 

Věřitel je plátce DPH

 

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech

Zákon o DPH, § 92ae:

Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:

  • a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo
  • b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

 

MF vydalo podrobný pokyn č. j. 64930/17/7100-20118-011073

Pokyn naleznete zde.

 

Datum zdanitelného plnění

Zboží je poskytnuto plátcem (ručitelem, dále jen „dlužníkem“) jinému plátci (příjemci záruky, dále jen „věřiteli“) jako záruka.

Toto samotné poskytnutí zboží jako záruky není předmětem daně (nejsou naplněny základní atributy jako jsou převod práva nakládat se zbožím jako vlastník a existence úplaty).

Poskytnutí zboží jako záruky je pouze nezbytnou podmínkou pro poskytnutí plnění (např. poskytnutí finanční služby jako je poskytnutí úvěru

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní až při „realizaci záruky“, a to budou-li splněny současně následující podmínky:

  • Jako záruka bylo poskytnuto zboží dle definice ZDPH
  • Dochází k realizaci této záruky z důvodu neplnění závazku jedné strany (dlužníka), tj.dochází k samotnému dodání zboží, kterým je dle § 13 odst. 1 ZDPH převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.
  • Jedná se o dodání zboží za úplatu plátcem v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku
  • Oba účastníci vztahu jsou osoby registrované jako plátci v tuzemsku

 

Ke zdanitelnému plnění dochází až v okamžiku zpeněžení předmětu „záruky“, a to hned ke dvěma naráz. Zdanitelné plnění je uskutečněno mezi dlužníkem a věřitelem (typicky bankou) a současně mezi věřitelem a třetí stranou.

Dodání předmětu záruky třetí osobě podléhá obecnému režimu DPH.

Dlužník bude povinen vystavit daňový doklad s textem „daň odvede zákazník“.

Základem daně je přitom vždy cena, za kterou věřitel prodal předmět záruky třetí straně bez ohledu na výši nesplaceného dluhu.

Případný rozdíl mezi výtěžkem zpeněžení a nesplacenou pohledávkou bude vrácen dlužníkovi, přičemž takto vrácená částka není předmětem DPH.

 

Věřitel není plátce DPH

Pokud věřitel není plátcem DPH, tak se jedná o standardní zdanitelné plnění.

 

Datum zdanitelného plnění

Dle § 21 zákona o DPH, se při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  • a) dnem dodání podle § 13 odst. 1

Dle § 13, odst.1 se dodáním zboží se pro účely zákona o DPH rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

 

Z toho plyne, že dnem zdanitelného plnění při propadnutí zástavy je den, kdy přejdou na věřitele vlastnická práva.

Nemusí se tedy jednot o pouhý odvoz zástavy movité věci (např. věřitelem), ale den, kdy skutečně dojde ke změně vlastnických práv (k přesunutí movité věci nemusí vůbec dojít).

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference