Účtování podílu na zisku

 

Obecné povinnosti a práva jsou uvedeny v § 123 zákona č.513/1991 Sb, Obchodní zákoník.


Sazba daně u tuzemských osob

Dle § 36 odst 2 písm a) body 2 až 4 zákona o dani z příjmů, je sazba z podílu na zisku 15 %. To se týká pouze tuzemských osob.
 

Termíny pro srážku a odvod daně

Dle § 38d odst.2 zákona o dani z příjmů, se sráží daň při výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce po rozhodnutí valné hromady o výplatě podílů na zisku.

Pozor - pokud se vyplácí zálohy na podíl ze zisku, sráží se daň při výplatě zálohy také.

Dle § 38d odst.3 zákona o dani z příjmů, je plátce daně povinen sraženou daň odvést do konce následujícího měsíce po srážce.

 

Je nutné si uvědomit, že srážka daně není odvod daně.

 • Srážka daně je účetní operace, kdy se daň vyčíslí.
 • Odvod daně je skutečná platba daně finančnímu úřadu.

 

Příklad

Valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku v červnu.

 

Výplata nebyla provedena:

 • srážka se provede v srpnu (do konce třetího měsíce po rozhodnutí - červen, červenec, srpen)
 • odvod daně se provede v září (plátce je povinen odvést daň do konce následujícího měsíce po srážce)

 

Výplata společníkům byla provedena v červenci:

 • srážka se provede v červenci (daň se sráží při výplatě)
 • odvod daně se provede v srpnu (plátce je povinen odvést daň do konce následujícího měsíce po srážce)

 

Čísla účtů pro srážkovou daň

 • s předčíslím 7720, pokud podíl náleží fyzické osobě (stejný účet jako pro odvod srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti)
 • s předčíslím 7712, pokud podíl náleží právnické osobě

 

Platba daně u zahraničních osob

Od 1. 1. 2013 se platí daň ve výši 35% z podílů na zisku vyplácené ve prospěch nerezidentních subjektů (viz. § 36, odst.c) zákona o daních z příjmů).

Daň ve výši 35% platí pro subjekty: 

 • subjekty v EU nebo EHP (Evropský hospodářský prostor), které nejsou daňovými rezidenty dané jurisdikce,
 • subjekty, se kterými má ČR platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ale nejsou daňovými rezidenty dané jurisdikce,
 • subjekty ze třetích států

Dle § 38d odst.3 zákona o dani z příjmů, se srážka musí oznámit finančnímu úřadu na zvláštním tiskopise.

 

Dále se musí prostudovat příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění s daným státem (ze kterého pochází zahraniční příjemce podílu na zisku) protože většinou je u zahraničních osob částka jiná.

Je nutné dávat pozor na to, zda podíl se vyplácí obchodní společnosti či fyzické osobě, protože v příslušných smlouvách se sazba daně podle toho většinou liší.

 

Příklad

Kanada - dle článku 10, odst 2 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, je sazba 10% v případě, že podíl se vyplácí společnosti (nikoliv fyzické osobě) která vlastní ve firmě která vyplácí podíl nejméně 10% podílů s hlasovacím právem. V ostatních případech je sazba 15%.

 

Výpočet daně

Případná daň se počítá zvrchu, t.j. z hrubé dividendy.

Pokud např. chceme rozdělit 900.000 Kč dividend, tak výpočet pro 15% zdanění je následující:

Daň = 900.000 * 0,15 = 135.000

K výplatě: 900.000 - 135.000 = 765.000 Kč.

 

V případě, že daň počítáme z vyplacených peněz, u totožného případu postupujeme následovně:

Vyplacená částka: 765.000

Dopočtená hrubá dividenda:  765.000 : 0,85 = 900.000

Daň 15%:  900.000 * 0,15= 135.000

 

Účtování

Pro srážkovou daň z podílu na zisku doporučujeme vytvořit zvláštní analytiku, 342.03.

 • 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
 • 342.03 - Srážková daň z podílu na zisku
 • 428 - Nerozdělený zisk minulých let
 • 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
 • 378.02 - Pohledávky z podílu na zisku
 • 665.N - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (nedaňový účet)

 
A. Účtování vyplacení podílu na zisku

V případě, že je mateřská firma osovobozena, tak se žádná daň nesráží.

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Podíl na zisku 1.000.000 428 MD -
+ Sražená daň 15% 150.000 342.03 D Dodatek, kdy byla daň sražena, např. 2023/05
- Závazek vůči společníkovi 850.000 364 D -

 

Příjemce podílu podíl účtuje na účet 665, který se vyloučí na daňovém přiznání

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Podíl na zisku 850.000 378.02 MD -
- Podíl na zisku 850.000 665.N D nedaňový účet

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference