Podrozvahové účetnictví

 

Podrozvahově se účtují takové skutečnosti, o kterých se z různých důvodů neúčtuje na rozvahových účtech, ale vzhledem k jejich významu je třeba tyto skutečnosti zachytit alespoň na účtech podrozvahových.
Není však přitom stanoven přesný postup, účetní jednotka si sama stanoví způsob účtování.
 
Podrozvahové účty jsou vedeny v účtových skupinách 75 až 79.
 
Podrozvahově se evidují především následující skutečnosti:
- evidence využívaného cizího majetku - například majetek na leasing, zapůjčený majetek, cizí zásoby přijaté ke zpracování, majetek přijatý do úschovy
- evidence práv - například odepsané pohledávky, pohledávky z leasingu, přijatá zástavní práva, přijatá věcná břemena, přijatá zajištění
- evidence závazků - například závazky z leasingu, směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti, poskytnutá zástavní práva, poskytnuté záruky, věcná břemena a zajištění, uzavřené hypotéky na vlastní majetek
 
Podrozvahové účty se dají využít i pro zachycení tzv podmíněných závazků a podmíněných aktiv (tj pravděpodobné položky, které vznikly "...jako důsledek události v minulosti a ...jejichž... existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou účetní jednotky").
 
Pro účtování na podrozvahové účty platí následující pravidla:
- počáteční zůstatky musí navazovat na konečné zůstatky
- účty je třeba pravidelně inventarizovat
- účty nevstupují do rozvahy, účtují se v Knize podrozvahových účtů
 
Vzor členění podrozvahových účtů:

  • 751 - Odepsané pohledávky
  • 752 - Majetek na leasing
  • 753 - Závazky z leasingu
  • 754 - Majetek přijatý do úschovy, do komise, zápůjčky atd.
  • 755 - Zásoby přijaté ke zpracování
  • 756 - Směnky k inkasu
  • 761 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
  • 762 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
  • 799 - Vyrovnávací účet podrozvahové evidence

 Uzavření účetních knih

Na konci roku účty nepřevádíme, protože nemohou vstupovat na závěrkové účty.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference