Finanční leasing

 

U finančního leasingu majetek zůstává po dobu nájmu majetkem leasingové firmy.

Po skončení nájmu, přechází za symbolickou cenu na nájemce.

 

Účtování závisí na pořizovací ceně (t.j. na jakou částku zní faktura od leasingové firmy, nikoliv původní cena leasingu).

Zde je důležité zjistit, zda tato cena je nižší než limit pro dlouhodobý majetek. Tento limit by měla stanovit každá účetní jednotka ve své účetní směrnici.

Ve většině případů pořizovací cena bude pod limitem pro dlouhodobý majetek.

 

Daňové aspekty

Finančním leasingem se rozumí pro účely daně z příjmů přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník své vlastnické právo na předmět finančního leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele.

 

Minimální doba leasingu

Minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 nebo doba odpisování podle § 30a nebo 30b v okamžiku uzavření smlouvy. Pro účely určení minimální doby finančního leasingu se minimální doba odpisování hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 1 zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu zkracuje o 6 měsíců.

 

Kupní cena

Ke dni převodu vlastnického práva musí být kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka s výjimkou případu, kdy předmět finančního leasingu je již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny.

 

Účtování nájmu

Leasingové splátky účtujeme na účet 518.

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, je nutno splátky časově rozlišit.  Pokud tedy platíme např. mimořádné splátky, tyto splátky rozlišíme přes účet 381 - Nákaldy příštích období.

 

U poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je tato úplata účinným výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (stanovíme s přesností na kalendářní měsíce, a to i za každý započatý měsíc).

 

Účtování odkupu majetku

Pokud je cena nižší, než limit pro dlouhodobý majetek určené účetní jednotkou, pořizovací cena se zaúčtuje na příslušný účet 501.

Účetní jednotka se ale může rozhodnout, že předměty po skončení leasingu bude účtovat na dlouhodobý majetek i v případě, že cena je nižší než limit.

Pokud je cena vyšší, než limit pro dlouhodobý majetek určené účetní jednotkou, pořizovací cena se zaúčtuje na příslušný účet 02X.

Tento postup vřele doporučujeme.

Rozhodně je lepší, pokud daný majetek je evidován v účetnictví. V případě, že má inventární kartu, můžete na něj sledovat opravy, technické prohlídky a podobně.

 

Odpisy

Pokud je pořizovací cena nižší než limit pro dlouhodobý majetek určený zákonem, je možno udělat daňový odpis majetku na jeden rok.

 

Příklad

Skončila nám leasingová smlouva na Fiat 500.

Leasingová firma poslala fakturu va výši 1.000,- + DPH 210,-

Účtování:

Text Částka Účet Strana Poznámka
FIAT 500 - pořizovací cena

1.000

022 md  .
DPH 210 343 MD  .
Závazek 1.210 321 D  .

 

 

Legislativa

 

 § 21d - Obecná společná ustanovení o finančním leasingu

(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud

a) je při vzniku smlouvy

  • 1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu, nebo
  • 2. ujednáno právo uživatele na převod podle bodu 1,

b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny,

c) je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny

  • 1. užívací práva k předmětu leasingu,
  • 2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
  • 3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu a

d) je splněna minimální doba finančního leasingu; doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

(2) Minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 nebo doba odpisování podle § 30a nebo 30b v okamžiku uzavření smlouvy. Pro účely určení minimální doby finančního leasingu se minimální doba odpisování hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 1 zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu zkracuje o 6 měsíců.

(3) Na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu.

(4) Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem, pokud

  • a) je finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu,
  • b) nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.

(5) Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za smlouvu o nájmu.

(6) Finančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování.

 

§ 24 odst. 2, písm. h)

Daňovým nákladem je:

h) plnění v podobě

1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,

2. úplaty u finančního leasingu za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka, který vede daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období; úplatou je u postupníka i částka jím hrazená postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele výdajem podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním leasingu,

 

§ 24 odst. 4

Daňovým nákladem je:

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu, pokud po jeho ukončení je předmět finančního leasingu zahrnut do obchodního majetku.

 

§ 24 odst. 5

(5) Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena za nabytí

a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo,

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,platná ke dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že bude kupní cena pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisuke dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku,

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,platná ke dni sjednání kupní smlouvy,

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference