Odměny autorů a umělců

 

Činnost umělců je ve snížené sazbě DPH.

V příloze č.2 zákona o DPH (seznam služeb podléhající snížené sazbě) je uvedeno pod položkou CZ-CPA 90: "Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek."

 

V důvodové zprávě je k této položce Přílohy č. 2 uvedeno: „Pod položkou CZ-CPA 90, kde mimo výslovně uvedených umělců spadají např. herci, zpěváci, tanečníci, kreslíři, malíři, rytci atd."


Výkonným umělcem se podle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „autorský zákon“) rozumí fyzická osoba, která výkon vytvořila.

 

Sazba DPH u zaměstnaných umělců

Výkonný umělec vmůže svůj výkon poskytnout osobně, ve skupině nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele – právnické osoby.
Možnost poskytovat služby výkonného umělce jako „zaměstnanecké dílo“ plyne z ustanovení § 747 autorského zákona ve vazbě na ustanovení § 588 tohoto zákona. 

GFŘ č.j. 355/18.01 ze dne 4.4.2012  K uplatnění sazby daně podle Přílohy č. 2 zákona o DPH u služeb  spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců.

  • Proto by mělo i nadále platit, že pokud umělec poskytne své služby samostatně, uplatní sníženou sazbu daně.
  • Pokud ale umělec poskytne své služby jiné osobě, poskytuje jí právo užití, u kterého podle přílohy č. 2 nelze sníženou sazbu daně uplatnit.

Stejně tak nelze uplatnit sníženou sazbu daně, je-li umělec v zaměstnaneckém poměru, neboť v rámci zaměstnání nejde o poskytování služeb zaměstnavateli.

 

Odměny autorů a umělců zastoupených agenturou

Zdaňování úplat autorům nebo výkonným umělcům, vyplácených na základě příkazní smlouvy uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. nového občanského zákoníku (mandátní smlouvy do 31. 12. 2013 - § 566 a násl. „starého“ obchodního zákoníku):

  • příkazní smlouvou se příkazník (v tomto konkrétním případě agentura) zavazuje obstarat záležitost příkazce (autora, resp. výkonného umělce).
  •  mandátní smlouvou se mandatář (v tomto konkrétním případě agentura) zavazuje, že pro mandanta (autora, resp. výkonného umělce) na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost

 

Agentuře náleží za uskutečnění právních úkonů jménem příkazce (mandanta) nebo uskutečněním jiné činnosti, úplata.

Je-li autor zastupován agenturou, tedy uzavírá-li agentura v zastoupení autora s třetí stranou smlouvu, agentura jedná jménem a na účet autora, přičemž tak zpravidla činí na základě příkazní smlouvy.

 

Agentura tedy v takovém případě nejedná jménem svým a na svůj účet.

 

V případě uzavření příkazní smlouvy (mandátní smlouvy do 31. 12. 2013) se jedná o tzv. přímé zastoupení, kdy zástupce (tedy určitá umělecká agentura) jedná jménem a na účet zastoupeného (tedy příslušného autora, resp. výkonného umělce), tj. příslušné právní úkony činí zástupce (agentura), ale právní účinky těchto úkonů dopadají přímo na zastoupeného (příslušného autora/výkonného umělce).

 

Podstatné je, kdo vystaví fakturu, zda agentura nebo sám umělec.

Toto není nikde v zákoně uvedeno a záleží na domluvě umělce se svojí agenturou.

 

Fakturace umělcem

V případě, že fakturu za umělecký výkon vystaví přímo umělec, který je plátce DPH, použije sníženou sazbu.

Pokud umělec není plátce, faktura bude bez DPH.

Agentura poté vystaví umělci fakturu za zprostředkování (v základní sazbě DPH).

 

Fakturace agenturou

V případě, že  fakturu za umělecký výkon vystaví agentura, která je plátcem DPH, použije základní sazbu.

Umělec poté agentuře vystaví svoji fakturu (sníženou o provizi agentuře). Pokud je umělec plátce DPH, uplatní sníženou sazbu DPH, pokud není plátce, faktura bude bez DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference