Smluvní penále

 

Smluvní penále rozlišujeme:

  • nákladové (jsme povinni penále zaplatit)
  • výnosové (penále nám bude zaplaceno)

 

Nákladové penále

Jedná se o penále, které vůči nám uplatňuje třetí strana.

Penále se účtuje v okamžiku vzniku jeho nároku.

Penále účtujeme na účet 544 - Smluvní penále a úroky z prodlení

 

Nezaplacené penále

Co se týká daňové uznatelnosti pokut, jsou daňově uznatelným výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. zi) a § 25 odst. 1 písm. f) ZDP pouze smluvní pokuty, příp. jiné sankce ze závazkových vztahů, a to za podmínky, že byly zaplaceny.

Zvýšení základu daně se provede na řádku č. 40 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 

Zaplacené penále z minulých let

Poplatník snižuje svůj základ daně o smluvní penále zaúčtované v minulých letech, které bylo v daném roce uhrazeno (§ 23 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů).

Snížení základu daně se provede na řádku č. 111 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 

Výnosové penále

Jedná se o penále, které uplatňujeme vůči třetím stranám.

Penále se účtuje v okamžiku vzniku jeho nároku.

Penále účtujeme na účet 644 - Smluvní penle a úroky z prodlení

 

Nezaplacené penále

Poplatník snižuje svůj základ daně o výnosové penále, které nebylo v daném roce uhrazeno (§ 23 odst. 3 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů).

Snížení základu daně se provede na řádku č. 111 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 

Zaplacené penále z minulých let

Poplatník zvyšuje svůj základ daně o výnosové penále zaúčtované v minulých letech, které bylo v daném roce uhrazeno (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 6 zákona o daních z příjmů).

Zvýšení základu daně se provede na řádku č. 30 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 

DPH

Smluvní penále a sankce nejsou předmětem daně z přidané hodnoty

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference