Osvobozená plnění

 

Zákon o DPH rozlišuje 2 typy osvobození:

 • s nárokem na odpočet
 • bez nároku na odpočet

 

U plnění osvobozených s nárokem na odpočet daně je možné uplatňovat DPH na vstupu.

U plnění osvobozených bez nároku na odpočet není možné uplatňovat DPH na vstupu.

V těchto případech je nutno daň na vstupu krátit dle § 72 zákona o DPH.

 

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet je uveden v § 63 zákona o DPH:

 • a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),
 • b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),
 • c) vývoz zboží (§ 66),
 • d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67),
 • e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),
 • f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),
 • g) přeprava osob (§ 70),
 • h) dovoz zboží (§ 71),
 • i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f),
 • j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g)
 • k) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní (§ 71h).

 

Datum plnění

U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plněn (viz § 63, odst2  zákona o DPH).

 

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet je uveden v § 51 zákona o DPH:

 • a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( § 52),
 • b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
 • c) finanční činnosti (§ 54),
 • d) penzijní činnosti (§ 54a),
 • e) pojišťovací činnosti (§ 55),
 • f) dodání nemovité věci (§ 56),
 • g) nájem nemovité věci (§ 56a),
 • h) výchova a vzdělávání (§ 57),
 • i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
 • j) sociální pomoc (§ 59),
 • k) provozování hazardních her (§ 60),
 • l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
 • m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62)

Datum plnění

U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (viz § 51, odst2  zákona o DPH).

Plnění se uvádí na řádku 50.

 
§ 61 - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:

a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná nebo občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,

b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu48a),

c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,

d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,

e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,

f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,

g) poskytování služeb nezávislým seskupením osob, které je osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, se sídlem v tuzemsku, svým členům, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle písmen a) až f), § 52 odst. 1, § 53 nebo § 57 až 59 nebo činnosti, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, pokud

 • 1. jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli uskutečňovat uvedená plnění nebo činnosti,
 • 2. úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě a
 • 3. toto poskytování služeb nenarušuje tím, že se jedná o plnění osvobozené od daně, hospodářskou soutěž.


 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference