Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 

Nástup do zaměstnání

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinnen vyžadovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Povinnost je zakotvena v § 294 Občanského soudního řádu (viz níže). Opomenutím této povinnosti se zaměstnavatel vystavuje riziku, kdy např. nebude provádět nařízené exekuce.

 

Ukončení zaměstnání

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Povinnost je zakotvena v § 313 zákoníku práce. Tuto povinnost musí plnit bez vyzvání a nejpozději v den skončení pracovního poměru. 

 

Potvrzení o zaměstnání se doručuje do vlastních rukou zaměstnance. Nelze akceptovat častou výmluvu zaměstnavatelů, že potvrzení je připraveno v kanceláři zaměstnavatele, ale bývalý zaměstnanec si jej nevyzvedl, ačkoli byl k tomu vyzýván. Je na zaměstnavateli, aby zápočtový list zaměstnanci doručil.

 

Obsah potvrzení

Obsah Potvrzení o zaměstnání najdeme v § 313 Zákoníku práce

(1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:

  • a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  • b) druh konaných prací,
  • c) dosaženou kvalifikaci,
  • d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  • f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

 

Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

 

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.

§ 294

(1) Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.

(2) Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, oznámí to bez odkladu soudu, který výkon nařídil.

(3) Soud tomu, u koho povinný nastoupil nově do práce, doručí do vlastních rukou usnesení, ve kterém ho vyrozumí o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, seznámí ho s dosavadním průběhem výkonu rozhodnutí, zejména s výší dosud provedených srážek, uvede, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, a jaké je její pořadí; vyzve ho, aby ode dne, kdy mu bude usnesení podle tohoto odstavce doručeno, ve srážkách ze mzdy povinného pokračoval, a upozorní ho na všechny jeho povinnosti při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

 

Exekuční řád č. 120/2001 Sb.

§ 60

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.

 

Vzor zápočtového listu

 

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
podle § 313 zákoníku práce
 
 
Tímto potvrzujeme, že uvedený zaměstnanec byl v naší společnosti zaměstnán od ………… do …………
Typ pracovního poměru: pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
Druh konané práce:
Odpracovaná doba celkem: ………… dnů.
Dosažená kvalifikace zaměstnance:
 
 
 
Srážky ze mzdy
Pořadí, ve prospěch, druh, pohledávky celkem, měsíčně, splaceno (adresa, číslo účtu)

 
 
 
V ........ dne
 
Razítko a podpis zaměstnavatele

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference