Náležitosti účtenky

 

Co musí  být uvedeno na účtence najdeme hned ve 4 zákonech.

 

Zákon o EET

Náležitosti účtenky řeší zákon o EET v § 20:

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět

 • a) fiskální identifikační kód FIK  (39 znaků)
 • b) své daňové identifikační číslo,
 • c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • e) pořadové číslo účtenky,
 • f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • g) celkovou částku tržby,
 • h) bezpečnostní kód poplatníka BKP (44 znaků),
 • i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód PKP (344 znaků).

Tato situace nastane např. tehdy, pokud se účtenka nepodaří na MF ověřit nebo používáte zjednodušený režim.

 

Možné další náležitosti účtenky najdeme v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o EET ze dne 31.8.2016, který vydalo Generální finanční ředitelství.

Poplatník může kromě těchto údajů uvádět na účtence i jiné údaje (zejména při současném plnění povinností podle jiných právních předpisů).

 

Ochrana spotřebitele

Např. § 16 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením:

 • data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby,
 • o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná
 • za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta,
 • spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační čísl o osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

 

Živnostenský zákon

Dále živnostenský zákon ukládá podnikateli v ustanovení § 31 odst. 14 povinnost vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby s předepsanými údaji, mj.:

 • datem prodeje zboží nebo poskytnutí služby,
 • druhem zboží nebo poskytnuté služby
 • a cenou tohoto zboží nebo služby.

 

Zákon o DPH

V neposlední řadě se pak jedná o náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Zjednodušený daňový doklad  musí obsahovat:

 • označení osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • DIČ osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • sazbu daně
 • cenu celkem včetně DPH


Povinnost vydávat příslušný doklad může být splněna najednou, tj. jedním dokladem dojde ke splnění např. 4 povinností uložených různými zákony.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference