Daňový doklad při přenosu daňové povinnosti

 

Odpověď na dotaz k uvádění kódu Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti


Dotaz

Je třeba při uskutečňování stavebních prací podléhajících režimu přenesení daňové povinností uvádět na daňovém dokladu kód Klasifikace produkce CZ-CPA?

Naši dodavatelé buď neuvádějí žádný kód nebo kód neúplný – jen 4 nebo 43.

Stačí dvoumístný kód nebo musí být uvedeno přesné šestimístné označení nejnižší úrovně zatřídění?

Uvádí tento kód na dokladu dodavatel nebo odběratel? Kdo má odpovědnost za jeho správnost?

 

Odpověď

Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (§ 26 odst. 5 zákona o DPH).

 

Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi běžného daňového dokladu, a to včetně sazby daně, ale bez uvedení výše daně, se sdělením, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (§92a odst. 2 zákona o DPH).


Zákon o DPH stanoví, že na dokladu musí být, kromě dalších náležitostí, uveden rozsah a předmět plnění (§ 28 odst. 2 písm. f) tohoto zákona).

 

Výslovně ale neupravuje, že předmět plnění musí obsahovat konkrétní číselný kód Klasifikace produkce CZ-CPA a neupravuje ani úroveň klasifikace z hlediska sekce (jednomístní písmenný kód), oddílu (dvoumístný číselný kód), skupiny (trojmístný číselný kód), třídy (čtyřmístný číselný kód), kategorie (pětimístný číselný kód) a sub-kategorie (šestimístný číselný kód).

 

Označení předmětu plnění tedy může, ale nemusí, číselný kód konkrétní položky uvedené klasifikace obsahovat. Podstatné je, aby z uvedení předmětu plnění byl zřejmý jeho konkrétní obsah a charakter, který je pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference