Zveřejňované listiny

 

V souladu s § 21 zákona o účetnictví jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku povinny zveřejnit účetní závěrku.

 

Zveřejňované listiny:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztrát (mikro a malé účetní jednotky nemusí)
  • Příloha k účetní závěrce
  • Výroční zpráva (vybrané účetní jednotky)


Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena.

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, dále příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Ve zjednodušeném rozsahu zveřejňují účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.

Pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis také výroční zprávu.

Příloha obsahuje také informace o výši závazků zdravotního a sociálního pojistného a o výši daňových nedoplatků.

Účetní závěrka může podle zákona o účetnictví zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Výroční zpráva

Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit ty účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (viz. § 21 zákona o účetnictví).

 

Malé účetní jednotky

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis (viz § 21a, odst.9 Z8kona o účetnictví).

Tyto jednotky musí zobrazit:

  • Rozvahu
  • Přílohu k účetní závěrce

 

Lhůta pro podání

Pro založení účetních závěrek do sbírky listin není obchodním zákoníkem stanovena zcela určitá lhůta.


Dle ustanovení § 38k obchodního zákoníku je podnikatel povinen předložit rejstříkovému soudu zakládané listiny bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti.


Ovšem v souladu se zákonem o účetnictví účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek.

Nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Zveřejňuje se i zpráva o auditu. Závěrku za rok 2011 je tedy nutné zveřejnit nejpozději do 31. 12.2012.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference