Průměrný čistý měsíční výdělek

 

Průměrný měsíční výdělek se počítá závazným postupem dle § 356 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 

Průměrný měsíční čistý výdělek se počítá z průměrného měsíčního výdělku hrubého.

Od průměrného měsíčního hrubého výdělku se odečte:

  • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
  • zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 

Pro výpočet se použijí sazby platné v měsíci, kdy se průměrný výdělek zjišťuje.

Z průměrného měsíčního hrubého výdělku se tedy spočítá čistá mzda (tak jako by se jednalo o výplatu)

Do výpočtu se započítají u uplatňované slevy na dani z příjmů (případné bonusy se neuplatňují).

 

Průměrný měsíční hrubý výdělek

Výpočet průměrného měsíčního hrubého výdělku probíhá dle vzorce:

Průměrný měsíční hrubý výdělek = průměrný hodinový výdělek  x  týdenní pracovní doba x 4,348


4,348 = koeficient vyjadřující průměrný počet týdnů v měsíci

 

Postup v Delfách

Postup pro zjištění průměrného čistého měsíčního výdělku.

Běžte do menu Mzdy, příkaz Mzdy.

Na kartě Průměrný výdělek, zadejta požadovaný rok, kvartál, zaměstnance.

V podformuláři je sloupec Průměrný čistý měsíční výdělek.

Pokliknutím na toto se zobrazí formulář, který Vám tento průměr vypočítá.

 

Zákoník práce

 § 356  - Formy průměrného výdělku

(1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.

(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

(3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference