Oprava daně v jiných případech

 

Jedná se např o tyto případy:

  • na dokladu je uveden špatný odběratel
  • doklad byl vystaven omylem (např. podruhé)

 

V těchto případech postupujeme dle § 43 zákona o DPH.

 

Datum zdanitelného plnění

Datum zdanitelného plnění je datum původního plnění.

Na opravném dokladu se proto uvede původní plnění v případech, kdy se plnění vůbec neuskutečnilo a fakturovalo se omylem nebo bylo na původním dokladu něco špatně.

Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad.

 

Špatný odběratel

Plátce přiznal daň u plnění, které se vůbec neuskutečnilo (na dokladu je uveden jiný odběratel).

Při opravě lze postupovat ve smyslu ustanovení § 43 zákona o DPH.

 

Přiznání k DPH

Dodatečné přiznání se nepodává protože se nezměnila výše základu ani výše daně.

 

Kontrolní hlášení

Pokud byl původní (špatný) odběratel uveden v kontrolním hlášení, je nutno podat následné kontrolní hlášení. T.j. hlášení se podá celé znovu, jeden řádek v oddíle A.4. bude mít jiného odběratele.

Lhůta pro podání je 5 dní od data zjištění chyby.

 

Dvakrát vystavený doklad

Plátce přiznal daň jinak, než stanoví zákon o DPH, a tím zvýšil daň na výstupu. Daň přiznal u jednoho zdanitelného plnění daň dvakrát.

Při opravě lze postupovat ve smyslu ustanovení § 43 zákona o DPH.

 

Úprava uvedená v § 43 zákona o DPH se týká pouze těch případů, kdy se provedením opravy snižuje daň na výstupu nebo se snižuje daňová povinnost.

Legislativa

§ 43 Oprava výše daně v jiných případech

(1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, podle odstavce 2.

(2) V případě opravy výše daně v jiných případech plátce nebo identifikovaná osoba vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový doklad vystavila. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměla povinnost vystavit daňový doklad a daňový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

(3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný osobou provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění.

(4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.

(5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle odstavců 1 až 4.

(6) Osoba povinná k dani, která při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku použije zvláštní režim jednoho správního místa, je oprávněna při opravě daně postupovat obdobně podle odstavců 1 až 4.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference