Mzdový výměr

 

Výše mzdy bývá uvedena většinou přímo v pracovní smlouvě, ale také tam být nemusí.

Místo určené výše mzdy ve smlouvě může být formulace "Výše mzdy bude stanovena mzdovým výměrem".

 

Náležitosti mzdového výměru upravuje § 113 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce vydat v písemné formě mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.

 

Mzdový výměr je dokument, který pracovní smlouvu doplňuje, pokud v ní mzda stanovena není.

Mzdový výměr je na rozdíl od pracovní smlouvy jednostrannou záležitostí zaměstnavatele.

Tato skutečnost znamená, že zaměstnavatel může snížit nebo zvýšit mzdu i bez souhlasu zaměstnance.

 

Obsah mzdového výměru:

  • údaje zaměstavatele
  • údaje zaměstnance
  • stanovená výše mzdy
  • účinnost platebního výměru (od kdy platební výměr platí)
  • datum vystavení
  • podpis zaměstnavatele

Může také obsahovat podpis zaměstnance, že mzdový výměr obdržel. Souhlas zaměstnance s výší mzdy není nutný.

 

Mzdový výměr musí být vyhotoven písemně.

Vydává se alespoň ve dvou vyhotoveních.

Musí být doručen do vlastních rukou zaměstnance. Odmítnutí převzetí nemá za následek jeho neplatnost.

Zaměstnanec ho musí obdržet nejpozději první den účinnosti.

Mzdový výměr nesmí být součástí smlouvy (ani jako její dodatek).

Ve mzdovém výměru nesmí být stanoveno, že se jedná o dvoustranou dohodu (ani formulace, že mzda je sjednaná). Mzdový výměr je sdělením, nikoliv dohodou.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference