Pozdě obdržený daňový doklad s daňovou povinností

 

Někdy se stává, že obdržíme daňový doklad pozdě. V případě, že na dokladu pouze nárokujeme DPH, tak zde máme právo nárok uplatnit i později.

Co ale dělat, pokud nám současně vzniká i daňová povinnost (např. při pořízení zboží z EU)?

Otazka tedy zní: Musíme podávat dodatečné přiznání?

 

Stanovisko MF

Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ze dne 2.5.2018 se usnesl na následujícím závěru ohledně aplikace §104 odst. 1 a 2 zákona o DPH

Toto ustanovení se týká situace, kdy správce daně daň dodatečně nevyměří, pokud plátce vykázal přijatá či uskutečněná plnění v nesprávném zdaňovacím období (tedy dříve nebo později)

 

Situace, kterých se toto ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty týká:

1) Uskutečněná osvobozená plnění s nárokem na odpočet

 • dodání zboží do jiného členského státu dle § 64 zákona o DPH
 • vývoz dle § 66 zákona o DPH
 • poskytnutí služby do třetí země dle §67 zákona o DPH
 • osvobození ve zvláštních případech dle § 68 zákona o DPH
 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží dle §69 zákona o DPH
 • přeprava osob dle §70 zákona o DPH

2) Uskutečněná osvobozená plnění bez nároku na odpočet ((§51 zákona o DPH)

3) Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti s plným nárokem na odpočet daně (případně s kráceným nárokem na odpočet daně pokud je vypořádací koeficient roven nebo vyšší než 95%)

 • pořízení zboží z jiného členského státu
 • pořízení zboží kupujícím formou třístranného obchodu
 • přijetí služby z jiného členského státu nebo třetí země
 • dovoz zboží
 • přijaté tuzemské plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Závěr je ten, že ve všech výše uvedených situacích správce daně :

 • dodatečně nevyměří daň
 • nebude dodatečně požadovat vykázání těchto transakcí prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období, v němž vznikla povinnost přiznat daň
 • neuplatní úrok z prodlení dle daňového řádu

 

Nejvíce ocení toto stanovisko plátci, kteří přijímají tuzemská plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. U nich v praxi velmi často dochází k tomu, že doklady k těmto plněním obdrží se zpožděním. Z toho důvodu byli nuceni sestavovat a podávat dodatečná daňová přiznání za období, k němuž se pozdě obdržený doklad vztahuje (tedy ke dni, kdy jim vznikla povinnost přiznat daň).

Na základě tohoto Koordinačního výboru není tedy nutné dodatečná přiznání podávat a bude možné zahrnout příslušné plnění do pozdějšího období

 

Bližší info naleznete na stránkách MF:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV_KDP_2018-05-02.pdf

 

Legislativa

 

Zákon o DPH, § 104

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za dřívější zdaňovací období, než do kterého náležely, a nesnížil tím v tomto dřívějším zdaňovacím období daň, správce daně daň vztahující se k těmto skutečnostem za toto dřívější zdaňovací období vyměří nebo doměří a za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti náležely, nevyměří nebo nedoměří.

(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za pozdější zdaňovací období, než do kterého náležely, a nesnížil tím ve zdaňovacím období, do kterého tyto skutečnosti náležely, daň, správce daně daň vztahující se k těmto skutečnostem za zdaňovací období, do kterého tyto skutečnosti náležely, nevyměří nebo nedoměří a za toto pozdější zdaňovací období vyměří nebo doměří.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference