Provozovna

 

Provozovna je organizační složka umístěná v jiném státě.

Provozovna je součástí zřizovatele, na rozdíl od dceřinné společnosti, kde vzniká samostatný objekt.

Proto je důležité určit, zda nám provozovna umístěná v jiném státě vznikla nebo ne.

 

Definice provozovny

Definici provozovny nalezneme v § 4 odst.1 písmeno j) zákona o DPH:

Provozovnou je organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.

 

Není nutné, aby materiální vybavení bylo v dané zemi přímo vlastněno poskytovatelem služeb, nicméně by mělo být nutné, aby k němu měl poskytovatel (resp. ten, kdo vytváří jeho personální vybavení) užívací právo po dobu existence provozovny.

Provozovna by měla odrážet určitý faktický stav, vždy však musí splňovat všechny náležitosti jejího vymezení. Touto náležitostí nemusí být vždy nájemní smlouva, bude-li jinak prokázáno, že poskytovatel služeb má prostory ve výlučném užití, což samozřejmě v případě jeho alokace u příjemce prokáže nejlépe právě smlouva. Určitá trvalost a výlučnost užívání prostor by však měla být splněna pro vznik stálé provozovny.

Provozovnou tedy může být i obchodní zastoupení.

 

Provozovna z hlediska daně z příjmů

GFŘ vydalo pokyn ke zdaňování stálých provozoven daní z příjmů. Zde je nutné si uvědomit, že provozovna z hledika DPH není s provozovnou z hlediska daní z příjmů totožná.

Pokyn naleznete zde.

 

Provozovna nevzniká

Provozovny nevznikají v následujících případech.

Jedná se o příklady, kdy vzniká provozovna v ČR zanraničnímu subjektu.

Pro firmy v ČR tyto příklady fungují zrcadlově obráceně.

 

Příklad 1

Služby jsou poskytovány plně z jiného členského státu EU/zahraničí bez jakékoli fyzické přítomnosti osob poskytujících dané služby (dále jen „poradci“) v České republice.

Poradci jsou zaměstnanci subjektu poskytujícího dané služby.

Příklad 2

Za účelem kvalitního poskytnutí služeb je třeba zjistit určité informace (např. zmapovat obchodní transakce nebo lokální trh příjemce služeb) nebo zajistit určité činnosti (např. dohled nad správnou implementací navržených kroků/změn příjemcem služeb) přímo v prostorách příjemce služeb na území České republiky.

Poradce je tedy po dobu nutnou k dosažení daného cíle alokován v prostorách příjemce služeb na území České republiky.

Nedochází k nájmu kancelářských prostor jménem poradce. Poradce bezúplatně využívá kancelářské prostory a technické vybavení příjemce služeb, případně má vlastní počítačové vybavení (např. laptop).

Příklad 3

Česká firma na na Slovensku sklad. Zboží do něj kupuje přes svoje slovenské DIČ SK.

Následně zboží prodává slovenským zákazníkům opět přes svoje slovenské DIČ SK.

Pokud je Slovensku pouze sklad, který, který slouží pouze pro skladování zboží, pak stálá provozovna nevzniká.

Tato skutečnost vyplývá ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kde je uvedeno:
"4. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku, výraz "stálá provozovna" nezahrnuje:
a) zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího podniku;..."

 

Provozovna vzniká

Provozovny vznikají v následujících případech.

Jedná se o příklady, kdy vzniká provozovna v ČR zanraničnímu subjektu.

Pro firmy v ČR tyto příklady fungují zrcadlově obráceně.

 

Příklad 1

Poradce je alokován na území České republiky buď v prostorách jednoho z příjemců svých služeb nebo v prostorách třetích osob.

Poradce platí za dané kancelářské prostory a případné další technické vybavení nájemné, případně se cena nájemného započte oproti částce fakturované za poradenské služby předmětnému příjemci služeb.

Poradce je oprávněn nabízet dané služby i třetím subjektům a uzavírat s nimi smlouvy o poskytování daných služeb. Užívané prostory má poradce označené svým obchodním jménem.

 

Příklad 2

Zahraniční osoba (společnost) má v České republice registrovánu organizační složku. Poradenské služby jsou poskytovány pracovníky této organizační složky

 

Příklad 3

Poskytování poradenství probíhá tak, že poradce je alokován v prostorách příjemce služeb na území České republiky, odkud na denní bázi poskytuje své poradenské služby.

Poradce může být u příjemce služeb na některé z manažerských pozic a mít příslušné rozhodovací kompetence.

Poradce poskytuje služby v prostorách příjemce služeb a využívá jeho technické vybavení bez uzavření smlouvy o pronájmu těchto prostor či vybavení, příp. má vlastní počítačové vybavení (např. laptop).

Poradce je ve spojení se svým zaměstnavatelem, se kterým konzultuje významné kroky poradenské činnosti, specielně rady poskytnuté v oblasti strategických rozhodnutí. Doba takto poskytovaného poradenství není omezená, může se jednat i o dlouhodobý kontrakt na poskytování poradenství v průběhu několika měsíců, příp. i let. 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference