Neprodejné zásoby

 

Zákon o daních z příjmů umožňuje v souladu s § 24 odst. 2 písm.zg) uplatnit jako daňový náklad neprodejné zásoby.

Zásoby materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků, léků, léčiv nebo potravinářských výrobků, pokud je nelze uvádět dále do oběhu.

Toto ustanovení se vztahuje i na zásoby a potraviny, které nemohou být uváděny do oběhu v důsledku projití minimální doby trvanlivosti.

 

Další říklady neprodejných zásob:

  • zboží je neprodejné z důvodu jeho zastaralosti
  • zásoby jsou poškozené (rozbité, nefunkční..)

 

Poplatník je k prokázání likvidace povinen vyhotovit protokol s uvedením:

  • důvodu likvidace
  • způsobu likvidace,
  • místa a času likvidace,
  • specifikace likvidovaných předmětů,
  • množství a jednotkovou (skladovou cenu)
  • způsobu naložení s likvidovanými předměty,
  • pracovníků zodpovědných za provedení likvidace.


Doporučení:
Pro lepší průkaznost před FÚ je dobré aby dané zásoby zlikvidovala jiná firma která nám potvrdí převzetí.

 

Neprodejné zásoby způsobem A

Na základě protokolu vytvoříme výdejku ze skladu a zaúčtujeme na daňový účet 548.

 

Neprodejné zásoby způsobem B

Příklad:

Firma nákup zboží účtuje způsobem B, na účet 504.

V průběhu roku zlikvidovala zásoby v hodnotě 10.000,- Kč

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
 . Likvidace neprodejných zásob -10.000 504 MD daňový účet
 . Likvidace neprodejných zásob 10.000 548 MD daňový účet

 

 

Zákon o daních z příjmů

§ 24

(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.
 
(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference