Opravná položka k pohledávce v insolvenci

 

Tuto opravnou položku mohou vytvářet poplatníci od okamžiku, kdy jsou vyzváni, na základě usnesení soudu o prohlášení konkursu nebo o povolení vyrovnání, aby přihlásili své pohledávky a rozhodli se tak ve stanovené lhůtě učinit.

 

Průběh insolvenčního řízení

Bližší informace jak probíhá insolvenční řízení najdete v kapitole Pohledávky a závazky, Insolvenční řízení.

 

Podmínky pro daňovou uznatelnost

Aby opravná položka byla daňově uznatelná, musí být splněny následující podmínky:

  • pohledávky nesmí být promlčené
  • o pohledávkách bylo při jejich vzniku účtováno do výnosů a takto vzniklý příjem nebyl osvobozen nebo vyloučen ze základu daně z příjmů
  • nejedná se o pohledávky z titulu cenných papírů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztrát společnosti, smluvních pokut, úroků z prodlení, penále, poplatků z prodlení a jiných sankcí
  • pohledávky musí být nabyty úplatně
  • nesmí se jednat o soubor pohledávek
  • pohledávky musí být přihlášeny u insolvenčního soudu do konce lhůty stanovené soudem (v případě oddlužení do konce lhůty podle insolvenčního zákona)
  • v případě reorganizace stačí, když dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona.


Kdy vytváříme opravnou položku

Opravnou položku je potřeba vytvořit v roce přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Později již to není možné.

Opravnou položku eviduje věřitel ve svém účetnictví celou dobu trvání insolvenčního řízení.

Rozpustí ji v okamžiku ukončení insolvenčního řízení.

V případě, že věřitel pohledávku nepřihlásí do insolvenčního řízení nebo nevytvoří opravnou položku v roce přihlášení do insolvence, může k pohledávce vytvořit opravnou položku podle § 8a  při splnění podmínek.

 

Výše opravné položky

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení se tvoří až do výše 100% rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek, které byly řádně a včas přihlášeny u soudu.


Opravná položka se čerpá na úhradu nesplacené části pohledávek v návaznosti na výsledky konkursního řízení.

Prakticky to znamená, že v okamžiku přihlášení pohledávky vytvoříme opravnou položku (v předpokládané výši kterou myslíme že nám nezaplatí, nejlépe dle písemného vyjádření likvidátora).

Po skončení konkursu (může to být i za několik let) tuto opravnou položku zrušíme dle skutečnosti, tj. dle toho kolik nám bylo z původní pohledávky zaplaceno.

 

Účtování

Opravnou položku účtujeme v interních dokladech.

 

Přihlášení do konkurzu

Účtujeme na základě Přihlášky pohledávky do konkurzního řízení.

Máme pohledávku ve výši 100.000 Kč, pohledávku jsme přihlásili a myslíme si, že nám nic nezaplatí.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Tvorba opravné položky 100.000 391 D
Tvorba opravné položky 100.000 558 MD Daňově účinný účet

 

Výsledek konkurzu

Účtujeme na základě Sdělení o výsledku konkurzu.

Po skončení konkursu nám dojde dopis, že nám zaplatí 5.000 Kč.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Rušení opravné položky  100.000 391 MD
Rušení opravné položky  100.000 558 D Daňově účinný účet
Odpis pohledávky 95.000 311 D
Odpis pohledávky 95.000 546 MD Daňově účinný účet

 

Platba od konkurzního správce

Text Ćástka Účet Strana Poznámka
Úhrada pohledávky 5.000 311 D
Úhrada pohledávky 5.000 221 MD

 

Legislativa

Zákon o rezervách, § 8

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

(1) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých dluhů podle zvláštního právního předpisu. K pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 nebo k pohledávkám vzniklým mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto ustanovení.

(2) Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní předpis těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.

(3) Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto ustanovení nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference