Nákup zboží z třetí země a faktura z EU

 

Nakupujeme zboží z třetí země, zboží je dopraveno do ČR, ale dodavatel je z EU (vystavil nám fakturu).

Jak daný nákup správně zdanit?

 

Nejdříve si musíme vyjasnit, kdy se jedná o dovoz zboží z třetí země a kdy o pořízení zboží z EU.

 

Dovoz zboží z třetí země

Dovozem zboží se podle § 20 odst. 1 zákona o DPH rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství.

 

Pořízení zboží z EU

Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného.

 

Díky výše uvedeným skutečnostem je zásadní, kdo a kde zboží proclívá:

  • zboží proclí  oběratel
  • zboží proclí dodavatel

 

Proclení odběratelem

V případě, že zboží proclí sám odběratel, tak splňuje všechny podmínky nutné pro dovoz zboží z třetí země.

Od koho má vystavenou fakturu není podstatné. Může se jednat jak o faktury od čínského dodavatele nebo od dodavatele německého.

 

Proclení dodavatelem

Zde je nutné znát členský stát, kde k proclení zboží došlo.

V případě, že se zboží proclilo např. v Německu, tak se jedná o pořízení zboží z EU, protože zboží je odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného. V našem případě z Německa do České republiky.

 

V případě, že dodavatel proclil zboží v České republice, tak se jedná o tuzemské plnění.

Přeprava zboží byla zahájena a ukončena v České republice.

Jedná se tedy o nákup zboží v tuzemsku od neusazené osoby.

Postupuje se podle § 108, odst.3, písmeno b) zákona o DPH.

 

Legislativa

 

§ 108 zákona o DPH - Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň

(1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň.

(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují.

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to

a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o

  • 1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,
  • 2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo
  • 3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference