Oprava základu daně a oprava výše daně

 

Opravný daňový doklad z důvodu špatně uplatněné sazby daně.

 

Je důležité, zda špatně uplatněná daň vedla ke zvýšení nebo snížení daňové povinnosti.

 

Uplatněna nižší daň

Plátce postupuje dle § 141 daňového řádu.

V případě, kdy plátce přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím snížil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je povinnen provést opravu v dodatečném daňovém přiznání.

 

Uplatněna vyšší daň

Plátce postupuje dle § 43 zákona o DPH.

V případě, kdy plátce přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím zvýšil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je oprávněn provést opravu.

Oprava se provede v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata. Nelze tedy opravu provést v běžném daňovém období.

 

Opravu lze provést nejdříve ke dni, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely.

 

Vystavený daňový doklad se musí zahrnout do zdaňovacího období ve kterém byl vystaven původní daňový doklad. To znamená, že je nutno podat dodatečné daňové přiznání.

 

Náležitosti opravného daňového dokladu

Opravný daňový doklad musí obsahovat (§45 zákona o DPH)

 • název firmy která uskutečňuje plnění (dodavatel)
 • DIČ dodavatele
 • název firmy pro kterou se plnění uskutečňuje (odběratel)
 • DIČ odběratele pokud je plátce
 • evidenční číslo původního dokladu
 • evidenční číslo opravného dokladu
 • důvod opravy
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou za uskutečněné plnění

 

Příklad opravného daňového dokladu

Vystavili jsme daňový doklad na čokoládu se sazbou 21%, sazba měla být 15%.

 

Vystavíme daňový doklad

Do textu faktury napíšeme text:

Opravný daňový doklad k dokladu č. XXX ze dne XXX.

Na původním daňovém dokladu jsme špatně uvedli sazbu daně.

 

Prvním řádkem "vynulujeme" původní plnění.

Druhým řádkem uvedeme správné plnění.

 

Položka Sazba Částka Účet Strana
Čokoláda 21 -100 604 D
Čokoláda 15

100

604 D
DPH se sazbou 21%   -21 343 D
DPH se sazbou 15 %   15 343 D
Dobropis celkem   6 311 D

 

Opravný doklad z hlediska příjemce

Z hlediska příjemce je třeba si uvědomit, že příjemce má nárok na odpočet daně (§73 zákona o DPH) za podmínek:

 • musí mít daňový doklad
 • má nárok na odpočet daně pouze v zákonné výši

 

V případě, že na původním dokladu byla daň vyšší, mohl si uplatnit daň pouze do zákonné výše (t.j. správnou daň).

Pokud tak neučinil, je povinnen podat dodatečné daňové přiznání. Žádný opravný doklad defacto nepotřebuje.

 

V případě, že na původním dokladu byla daň nižší, může příjemce v okamžiku obdržení dokladu uplatnit zvýšení nároku na odpočet.

Tento nárok uplatní ve zdaňovacím období, kdy obdržel opravný daňový doklad.

 

Legislativa

§ 42 Oprava základu daně a oprava výše daně

(1) Plátce opraví základ daně a výši daně

 • a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
 • b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
 • c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,
 • d) pokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d),
 • e) při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
 • f) pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.

(2) V případě opravy základu daně a výše daně plátce do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

(3) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce

 • a) opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu,
 • b) opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a osoba povinná k dani, právnická osoba nepovinná k dani, nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad, nebo
 • c) provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2.

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo.

(6) Oprava základu daně a výše daně se provede rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém

 • a) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění,
 • b) došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d), nebo
 • c) nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d).

(7) V případě opravy základu daně a výše daně, pokud nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d), plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d), a částkou bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním.

(8) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, se oprava základu daně provede obdobně podle odstavců 1 až 6.

(9) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.

(10) Při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, na které se použije zvláštní režim jednoho správního místa, se postupuje obdobně podle odstavců 1, 2, 4 a 5. Oprava základu daně a výše daně se provede v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference