Rezervy na opravu investičního majetku

 

Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku se používá pro rozložení částky na opravu v čase.

Zákonnou úpravu najdete v § 7 zákona o rezervách.

 

Upozornění:

Za opravu se nepovažuje technické zhodnocení (§ 7 odst.2 zákona o rezervách).

 

Rezervu lze vytvářet na majetek který má dobu odepisování nejméně 5 let.

 

Rezervu mohou vytvářet:

 • vlastníci majetku
 • osoby které mají k majetku právo hospodaření
 • osoby které jsou nájemcem a jsou písemně zavázání majetek opravovat

 

Daňová uznatelnost rezervy

Od roku 2009 se musí peněžní prostředky ve výši uplatňované rezervy uložit na zvláštní (samostatný) bankovní účet a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání.

Peníze musí být na tomto účtu uloženy po celou dobu trvání rezervy (t.j. nelze s nimi disponovat).

Bez tohoto uložení peněz není tvorba rezervy daňově účinná.

 

Doba tvorby rezervy

Do doby rezervy se počítá zdaňovací období kdy byla zahájena tvorba rezervy.

Do doby rezervy se nepočítá zdaňovací období kdy měla být opravena zahájena.

Rezerva musí být tvořena v rozsahu minimálně dvou zdaňovacích období (§ 7, odst. 8 zákona o rezervách).

 

Maximální doba rezervy:

Odpisová skupina Maximální doba rezervy
2. 3 zdaňovací období
3. 6 zdaňovací období
4. 8 zdaňovací období
5. a 6. 10 zdaňovací období

 

Přerušení tvorby rezervy

Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává. (zákon o rezrvách, §7 odst.4).

Z tohoto ustanovení plyne, že tvorbu rezervy nelze přerušit.

 

Zrušení rezervy z důvodu nedostatku finančních prostředků

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Zrušení rezervy 100.000 552 D ano
Zrušení rezervy 100.000 451 MD -

Plán tvorby rezerv

Rezervy by měly být vytvářeny  na základě předem připraveného plánu tvorby rezerv.

Důvodem je prokázání oprávněnosti a výše rezerv vůči finančnímu úřadu.

V případě, že jste plátce DPH, ceny se uvádí bez DPH.

Plán tvorby rezerv by měl obsahovat minimálně:

 • specifikaci oprav
 • rozpočet oprav
 • termín zahájení a ukončení opravy
 • plán tvorby rezervy

 

Účtování

Postup účtování najdeme v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 004

 

Použité účty:

 • 552 - Tvorba a zúčtování zákonných rezerv
 • 451 - Zákonné rezervy (pasiva - saldokontní účet)

 

Tvorbu rezervy účtujeme na účet 451 (strana D) a 552 (strana MD)

Tvorbu rezervy účtujeme až po připsání peněz na disponobilní účet.

Rozpuštění rezervy účtujeme na účet 451 (strana MD) a 552 (strana D)

 

Příklad

Plánujeme opravu majetku ve výši 150.000,- Kč.

 

Tvorba rezervy v prvním roce:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Tvorba rezervy 1.rok 50.000 552 MD ano
Tvorba rezervy 1.rok 50.000 451 D -

 

Tvorba rezervy v druhém roce:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Tvorba rezervy 2.rok 50.000 552 MD ano
Tvorba rezervy 2.rok 50.000 451 D -

 

Účtování opravy (v třetím roce):

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Oprava 150.000 511 MD ano
Závazek 150.000 321 D -

 

Čerpání rezervy v roce provedené opravy:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Čerpání rezervy 100.000 552 D ano
Čerpání rezervy 100.000 451 MD -

 

Legislativa

§ 7 - Rezerva na opravy hmotného majetku

(1) Rezervu na opravy hmotného majetku, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří

 • a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu, jsou státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu, jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří pachtýř podle písmene b),
 • b) jsou pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, přičemž k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni,
 • c) procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu a jejichž vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.

(2) Za opravy podle tohoto zákona se nepovažuje technické zhodnocení podle zvláštního zákona.

(3) Rezerva podle odstavce 1 se nevytváří v případech hmotného majetku,

 • a) který je určen k likvidaci,
 • b) u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
 • c) u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok,
 • d) k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu podle zvláštního právního předpisu

(4) Ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení (dále jen „samostatný účet“), a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává. Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena.

(5) Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy. Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Do počtu zdaňovacích období rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy. Do tohoto počtu zdaňovacích období se nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy. U movitých věcí může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách; v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a součtu objemů skutečných výkonů za zdaňovací období a za předcházející období, pokud nebylo zdaňovacím obdobím.

(6) Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období. Rezerva nebo její zůstatek se zruší i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. Za zahájení opravy se pro účely tohoto zákona považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky, kteří doloží, že k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy.

(7) Zjistí-li poplatník daně z příjmu skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí.

(8) Rezerva na opravy u jednotlivého hmotného majetku nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období.

(9) Maximální doba tvorby rezervy podle předchozích odstavců činí u hmotného majetku zatříděného

 • a) ve 2. odpisové skupině 3 zdaňovací období
 • b) ve 3. odpisové skupině 6 zdaňovacích období
 • c) ve 4. odpisové skupině 8 zdaňovacích období
 • d) v 5. a 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období

vymezených v zákoně o daních z příjmů a po sobě jdoucích v každé odpisové skupině, přičemž k období, za které se podávalo daňové přiznání, ale zdaňovacím obdobím nebylo, se nepřihlíží.

(10) V započaté tvorbě rezervy může pokračovat poplatník daně z příjmů, který započal tvorbu rezervy na opravy najatého hmotného majetku uvedeného v odstavci 1 písm. b) a v průběhu tvorby rezervy se stal vlastníkem tohoto majetku, bude-li dodržena odůvodněnost a účelovost k původnímu předmětu tvorby.

(11) Poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty, vychází při stanovení výše rezervy z rozpočtu nákladů na opravu v ocenění bez daně z přidané hodnoty.

(12) V případě přeměn se za zdaňovací období pro účely tvorby rezervy podle odstavce 1 považuje i období, za které se podává daňové přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference