Režim Antivirus A Plus

 

Rozhodné období: 1. 10. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020 - 30. 04. 2021

 

Bližší info naleznete zde.

Bližší informace naleznete na https://www.mpsv.cz/antivirus

 

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus

 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec
 • Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Mohou jej tedy využít (nejedná se o taxativní výčet situací):

 • Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce.

Poznámka:

V těch případech, kdy byl provoz restaurací/barů z nařízení vlády omezen např. po 22. hodině (do 5. října), resp. 20. hodině (5. října – 21. října) mohou zaměstnavatelé v tomto režimu žádat i na zaměstnance, kterým po 22./20. hodině vznikla překážka v práci (měli rozvrženu směnu, ale nemohli ji odpracovat z důvodu zákazu nařízením vlády). Příspěvek se poskytuje pouze za hodiny trvání překážky v práci.

Obdobně tomu je u hotelových restaurací, jejichž provoz byl umožněn do 20. hodiny pro hotelové hosty (mezi 14. říjnem a 22. říjnem). V režimu A plus lze žádat o příspěvek pouze na ty výdaje, které vznikly u zaměstnanců překážkou v práci po 20. hodině (pokud takto byla pracovní doba rozvržena), do této doby se jedná o výdaje uznatelné v režimu B, pokud vznikly překážky v práci, neboť nebyl omezen rozsah hotelových hostů. Od 22. října, kdy byl vládním nařízením omezen okruh osob, které lze v hotelích ubytovat, mohou hotely v režimu A plus žádat v plném rozsahu vzniklých překážek v práci (tzn. na všechny zaměstnance, u nichž překážka v práci vznikla).

 • Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby
 • Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou takové náklady způsobilé pro Režim B

Omezení Režimu Antivirus Plus – komu lze/nelze poskytnout

Pro režim Antivirus Plus (Režim A Plus) budou platit některé dodatečné podmínky s ohledem na pravidla veřejné podpory, které se na Režim A a Režim B nevztahují. Pokud zaměstnavatel nebude moci z těchto důvodů žádat o příspěvek v rámci A Plus může nadále žádat i při uzavření provozu v Režimu A.

 1. Příspěvek v Režimu Amtivirus Plus Nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 800 000 Eur.
  • Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného rámce, přičemž je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory (zpravidla rozhodnutí o poskytnutí dotace);
  • Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například v rámci programů: COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci OP Zaměstnanost
  • Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 800 000 Eur

Příklad: Celostátní síť restaurací již čerpala COVID-nájemné v celkovém objemu 500 000 Eur, její mzdové náklady na měsíce říjen až prosinec uznatelné pro Antivirus Plus budou však činit 500 000 Eur – zaměstnavatel však bude moci obdržet již jen 300 000 Eur.

Příklad: Lázně obdržely v rámci COVID-nájemné podporu ve výši 500 000 Eur a v rámci COVID-lázně 300 000 Eur. V tomto případě již nebudou moci obdržet příspěvek v rámci Antivirus Plus.

 1. Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.
 2. Podpora v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce je určena na řešení nedostatku likvidity. Nedostatek či nedostupnost likvidity však bude presumován (předpokládaná) plošně u všech zaměstnavatelů, kteří vyplácejí náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Splnění uvedených podmínek bude stvrzovat zaměstnavatel formou čestného prohlášení, které bude součástí vyúčtování, popřípadě dodatku k dohodě

 

Příspěvek v programu Antivirus je poskytován na základě dohody. Z toho vyplývá následující postup:

 1. Zaměstnavatel má uzavřenu dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci CP Antivirus
 • O příspěvek Antivirus Plus nebude nově žádat – nebude vyplňovat novou žádost. Uzavřená dohoda bude upravena dodatkem k dohodě, přičemž dodatek k dohodě se uzavře s prvním vyúčtováním předloženým v rámci Antivirus Plus. To nemění nic na tom, že nárok na zvýšený příspěvek bude od 1. října 2020
 1. Zaměstnavatel nemá uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci CP Antivirus
  • Zaměstnavatel prostřednictvím webové aplikace vyplní žádost a při jejím uzavření je generována dohoda. Ta již bude v novém znění
  • Následně zaměstnavatel měsíčně bude předkládat vyúčtování

Pro Antivirus Plus bude vytvořena nová verze vyúčtování.

 • Ve srovnání s dosavadním postupem bude nové vyúčtování obsahovat nezbytná čestná prohlášení prokazující oprávnění čerpat zvýšený příspěvek.
 • Do vyúčtování Antivirus Plus bude zaměstnavatel uvádět výhradně zaměstnance zařazené na překážku v práci podle § 208 zákoníku práce, jestliže došlo k nucenému uzavření/významnému omezení provozu. Zaměstnance v karanténě/izolaci bude uvádět na stávajícím vyúčtování pro režim A
 • Na základě vyúčtování Antivirus Plus obdrží zaměstnavatel oznámení o výši podpory poskytnuté podle bodu 3.1 Dočasného rámce

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference