Daňová přiznání při fúzi

 

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob v souvislosti s přeměnami ukládá zákon o daních z příjmů a dále také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád" nebo "DŘ").

Poplatník je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období (§ 38m a § 21a ZDP a § 136 DŘ) nebo za období, za které se podává daňové přiznání (§ 38ma ZDP). V souvislosti s přeměnami se jedná v zásadě o podání daňového přiznání dvojího typu:

  1. daňové přiznání za období předcházející rozhodnému dni přeměny,
  2. daňové přiznání za zdaňovací období od rozhodného dne přeměny u nástupnické společnosti.

 

Rozhodný den Den zápisu do OR  Účetní závěrka zdaňovací období Kdo podává daňové přiznání
1.1.2023 1.1.2023 31.12.2023 Podle § 21a písm. c) ZDP, zdaňovací období v délce 12ti měsíců kalendářního roku Nástupnická společnost
1.1.2023 v roce 2023 31.12. 2023 Podle § 21a písm. c) ZDP, zdaňovací období v délce 12ti měsíců kalendářního roku Nástupnická společnost
1.1.2023 v roce 2024 31.12 2024 Podle § 21a písm. c) ZDP, účetní a zdaňovací období je od 1.1.2023 do 31.12.2024 (24 kalendářních měsíců) Nástupnická společnost
1.7.2023 1.7.2023 30.6.2023 Podle § 21a písm.a) ZDP, část zdaňovacího období, tj. období od 1.1.2013 do 30.06.2013 Nástupnická a zanikající společnost
1.7.2023 v roce 2023 30.6.2023 Podle § 21a písm. c) ZDP, účetní a zdaňovací období je od 1.7.2023 do 31.12.2023 (6 kalendářních měsíců) Nástupnická společnost

 ZDP = zákon o daních z přímů

Zdroj: https://www.pelcldaneaudit.cz/ukázkafúze.htm

 

Legislativa

 

Daňový řád - § 240 - Přechod daňové povinnosti u právnických osob


(1) Zanikla-li právnická osoba, která má právního nástupce, přechází její daňová povinnost na tohoto právního nástupce; tím právní nástupce získává postavení daňového subjektu namísto zaniklé právnické osoby a správce daně toto postavení na žádost právního nástupce potvrdí.

(2) Právním nástupcem se pro účely správy daní rozumí v případě

  • a) pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby tato zahraniční osoba,
  • b) stálé provozovny zahraniční osoby tato zahraniční osoba,
  • c) plátcovy pokladny plátce daně, který ji zřídil,
  • d) zrušení právnické osoby bez likvidace a současné neexistence jiného právního nástupce zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby.

 

Zákon o účetnictví - § 3

(1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.

(2) Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.

(3) Účetní období při přeměně účetní jednotky

a) začíná pro nezanikající účetní jednotku rozhodným dnem stanoveným postupem podle zvláštního právního předpisu a končí posledním dnem účetního období, ve kterém nastaly právní účinky přeměny,

b) končí pro zanikající účetní jednotku dnem předcházejícím rozhodnému dni stanovenému postupem podle zvláštního právního předpisu.

(4) Účetní období může být delší než 12 měsíců též

a) při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,

b) při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku,

c) stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců před počátkem běžného účetního období,

d) stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců po konci běžného účetního období a neodporuje-li takovéto prodloužení smyslu rozvahového dne běžného účetního období,

e) připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky nebo rozdělované účetní jednotky do období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo hospodářského roku a dojde-li v tomto období zároveň k zápisu přeměny do veřejného rejstříku.Zákon o daních z příjmů - § 21a Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je

  • a) kalendářní rok,
  • b) hospodářský rok,
  • c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo
  • d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference