Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

 

ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který je výdělečně činný a ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží) a  za rok 2009 i pro poživatele starobního důchodu výdělečně činného po dovršení důchodového věku, pokud byl kdykoliv v minulosti nebo byl v roce 2009  účasten důchodového pojištění v cizině.

 

Od 1. 1. 2010  s ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu je nutno vést ELDP i pro všechny poživatele starobního důchodu.

 

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském, nebo do 31. 12. 2011 nezaložila účast na důchodovém  pojištění.

 

Souběžná výdělečná činnost

V případě souběžných výdělečných činností se vyhotovuje a předkládá samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost.

V případech, že jednotlivé výdělečné činnosti na sebe navazují, předkládá se jedno ELDP, kde je  každá vydělečná činnost uvedena na zvláštním řádku.

 

Termín odevzdání ELDP

Termín odevzdání ELDP je:

  • po účetní závěrce, nejpozději do 30. dubna (pokud trvala výdělečná činnost k 31. prosinci)
  • do jednoho měsíce po ukončení účasti na důchodovém pojištění

 
ELPD se předkládá

  • ČSSZ prostřednictví okresní (Pražské) SSZ
  • do 8 dnů po zápisu do ELDP, po výzvě orgánu SZ nebo po zániku organizace

 
ELDP se vyplňuje ve třech stejnopisech

  • jeden pro SSZ
  • jeden s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci po dobu tří roků
  • jeden s podpisem zástupce je povinna vydat pojištěnci

 

Zasílání ELDP pomocí datové schránky

ELDP se zasílá ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference