Definice osob

Pro správné pochopení zákona je nejdříve nutné si osvojit základní pojmy.

 

Osoba povinná k dani (podnikatel)

Osobou povinnou k dani jsou, dle § 5, všechny fyzické a právnické osoby, které uskutečňují ekonomickou činnost.

Toto ustanovení nespecifikuje definici osoby povinné k dani pouze na tuzemsko.

Osobou povinnou k dani bude například obchodní společnost se sídlem v jiném členském státě EU nebo se sídlem mimo EU.


Osoba nepovinná k dani (soukromá osoba)

Definice této osoby v zákoně uveden není. Vycházíme tedy z opaku jak se definuje osoba povinná k dani.

"Osoba nepovinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti."

 

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění.

To znamená, že vystupuje jako "plátce DPH" pouze vůči zahraničí.

V České republice zůstává neplátcem. Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH.

Definici identifikované osoby najdeme v § 6g až 6l zákona o DPH.

 

Osoba neusazená v tuzemsku

Dle § 4 písm.m) je totuto osobou osoba povinná k dani (podnikatel) která:

  • nemá sídlo v tuzemsku
  • dodá zboží nebo službu s místem plnění v tuzemsku
  • v tuzemsku nemá provozovnu nebo provozovnu má, která se tohoto plnění nezúčastní.

Jedná se tedy o firmy a podnikající fyzické osoby, které pocházejí z EU nebo ze zemí mimo EU.

 

Zahraniční osoba

Jedná se o osobu, která není usazena v EU (viz. § 4 odst.1 písmeno g) zákona o DPH).

Jedná se tedy jak o osobu povinnou k dani (podnikatel), tak i osobu k dani nepovinnou (soukromá osoba) která má sídlo mimo EU.

 

Plátce

Plátcem je osoba která má povinnosti a práva vůči DPH (viz § 6 až § 6f zákona o DPH)

Plátcem se stává osoba buď dobrovolně (ne základě žádosti) nebo při splnění podmínek uvedených v zákoně (překročení obratu...)

Plátcem je např. osoba, která překročila daný obrat i v případě, že nesplnila svoji povinnost a k DPH se nezaregistrovala.

 

Osoba registrovaná k DPH

Jedná se o plátce DPH která se zaregistrovala k DPH a bylo ji přiděleno DIČ (viz. § 4 odst.1 písmeno f) zákona o DPH).

 

 Osvobozená osoba

Osvobozenou osobou je osoba usazená v EU která má obdobné postavení jako v tuzemsku osoba povinná k dani která není plátcem.

Jedná se tedy o podnikatele z EU který není plátcem DPH.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference