Technické zhodnocení

 

Technické zhodnocení hmotného majetku

Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 80 000 (do roku 2021 byla částka 40 000). Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (viz § 33 odst.1 zákona o daních z příjmů).

 

Technické zhodnocení nehmotného majetku

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 4, nejméně však

  • a) audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,
  • b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,
  • c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,
  • d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.

Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku20) s pořizovací cenou nižší než 60000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2, ke zvýšení pořizovací ceny na částku převyšující 60000 Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 jako nově pořízený nehmotný majetek; přitom odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy. Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou zvýší poplatník o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově sjednaného práva užívání (viz § 32a odst.6 zákona o daních z příjmů)

 

Technické zhodnocení na pronajatém majetku

Nájemce může se souhlasem pronajímatele provádět na pronajímaném majetku technické zhodnocení.

Upozornění:

Pokud se jedná o podnájem, tak žádné výdaje na technické zhodnocení nejsou daňově uznatelné.

 

Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku nebo majetku pořizovaného na finanční leasing a jiný majetek uvedený v § 26 odst. 3 písm. c), jsou-li hrazené nájemcem nebo uživatelem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce nebo uživatel, pokud není vstupní cena u odpisovatele hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje; přitom je zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek nebo majetek pořizovaný na finanční leasing, a odpisuje podle tohoto zákona.

 

Ukončení nájmu

Při ukončení nájmu mohou nastat následující situace:

  • nájemce dostane od majitele náhradu
  • nájemce nedostane od majitele náhradu
  • nájemce uvede pronajatý majetek do původního stavu

 

Nájemce nedostane od majitele náhradu

Nájemce daný majetek vyřadí, přičemž celá zůstatková cena bude nedaňovým nákladem.

Daňovými náklady je zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení (viz § 24, odst.2 písmeno tb zákona o daních z příjmů).

 

Pro majitele se stává toto technické zhodnocení nepeněžním příjmem.

Výše příjmu se stanoví dle zůsttakové ceny př rovnoměrném odepisování nebo na základě znaleckého posudku.

 

Nájemce dostane od majitele náhradu

Nájemce daný majetek vyřadí, přitom daňovými náklady bude zůstatková cena do výše přijaté náhrady od majitele.

Daňovými náklady je zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení (viz § 24, odst.2 písmeno tb zákona o daních z příjmů).

 

Pro majitele se stává rozdíl mezi zůstatkovou cenou a posktnutou náhradou nepeněžním příjmem.

 

Nájemce uvede pronajatý majetek do původního stavu

V tomto případě se jedná defacto o likvidaci majetku, kdy zůstatková cena majetku bude daňovým nákladem.

Použijeme tedy ustanovení § 24, odst.2 písmeno b zákona o daních z příjmů, kde se praví, že daňovým nákladem je zůstatková cena zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat.

 

Fakturace technického zhodnocení

Při fakturaci technického zhodnocení v tuzemsku se uplatní mezi plátci režim přenesené daňové povinnosti. (t.j. dodavatel a odběratel musí být plátci DPH).

Při fakturaci není nutno oddělovat zabudované předměty a provedené stavebí práce.

Podle § 36 odst. 3 písm. d) ZDPH se totiž cena zabudovaných nebo zamontovaných konstrukcí, materiálu, strojů a zařízení zahrnuje do základu daně stavebních a montážních prací.

Stačí tedy fakturovat jednu položku "Technické zhodnocení"

 

Zákon o DPH, § 36, odst. 3 písmeno d:

Základ daně také zahrnuje při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference