Poskytnutá půjčka zaměstnanci

 

Na možnost poskytnutí půjčky zaměstnanci nemá žádný vliv forma pracovněprávního vztahu.

 

V §6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., se uvádí druhy půjčky, které jsou u zaměstnanců osvobozeny od daně z příjmu.


Lze tedy poskytnout následující bezúročné půjčky:

  • na bytové účely do výše 100 000 Kč,
  • k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč,
  • u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely
  • u zaměstnance postiženého živelnou pohromou do výše 200 000 Kč na překlenutí tíživé finanční situace

 

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci půjčku na jiné účely nebo půjčku vyšší, daná půjčka se stává nepeněžitým příjmem zaměstnance, který se započítává i do vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Postup výpočtu je uveden v Pokynu D-300 - k §6-díl § 9 odst. n).

 

Pokyn D-300 - k §6-díl § 9 odst. n).

1. Převyšuje-li částka úrokově zvýhodněné půjčky poskytnuté zaměstnanci na vymezené účely nebo součet zůstatků dosud nesplacené (-ných) půjčky (-ček) určitého typu limit stanovený pro účely daňového osvobození v § 6 odst. 9 písm. n) zákona, při výpočtu peněžního (úrokového) zvýhodnění z částky přesahující tento limit se použije úrok obvyklý. Úrok obvyklý se použije také při výpočtu peněžního zvýhodnění z půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci na jiný účel, než je stanoveno v zákoně. Tento výpočet se pro účely zdanění provádí nejméně jedenkrát za zdaňovací období (nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec). Takto vypočítaný úrok je zdanitelným příjmem poplatníka.

 

2. Úrokem obvyklým se rozumí úrok, který je v tomto čase obvykle používán peněžními ústavy v místě při poskytování peněžních prostředků na požádání dlužníka. To znamená, že pokud jsou peněžními ústavy fyzickým osobám poskytovány půjčky (úvěry) obdobného charakteru, při výpočtu peněžního zvýhodnění u tzv. zaměstnaneckých půjček se nepoužije úrok ve výši 140 % diskontní úrokové sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy (§ 23 odst. 7 zákona). Výše úroku obvyklého nemusí být ale stejná po celou dobu splácení půjčky a zaměstnavatel v tomto případě má povinnost přihlédnout k výši úroku obvykle používaného v příslušném čase (musí reagovat na změny). Při stanovení obvyklé výše úroku musí zaměstnavatel vzít v úvahu všechny skutečnosti, za kterých jsou peněžními ústavy obdobné půjčky (úvěry) poskytovány a vybrat takový úvěr, který se bude nejvíce blížit podmínkám, za jakých půjčku on sám zaměstnanci poskytuje.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference