Skutečný majitel firmy

 

Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob došlo od 1. ledna 2018 ke vzniku nové povinnosti týkající se podnikatelů.

Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku mají povinnost evidovat své skutečné majitele.

Evidence se provádí v neveřejné části registru. 

 

Kdo je skutečný majitel

Definici pojmu skutečného majitele právnické osoby, který musí být právnickou osobou do Evidence zapsán, obsahuje § 4 odst. 4.

Jedná se o osobu:

  • (i) která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 % (disponováním s hlasovacími právy se přitom rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou),
  • (ii) která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě,
  • (iii) která má být příjemcem alespoň 25 % zisku obchodní korporace, nebo
  • (iv) která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel znám nebo nelze-li jej podle předchozích bodů určit.

 

Kdo má povinnost zápisu

Povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do Evidence mají právnické osoby, nikoliv samotní skuteční majitelé.

Podle čl. II bodu 10 Novely (přechodná ustanovení) musí tuto povinnost splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1.1.2019 a ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků do 1.1.2021.

Zápis údajů do Evidence budou právnické osoby podávat k příslušnému rejstříkovému soudu, který zápis provede. Soudní poplatek za provedení zápisu do Evidence bude podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění (dále jen „ZSoP“) činit 1.000,- Kč.

Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku však bude od soudního poplatku osvobozena, pokud návrh na zápis údajů do Evidence podá do 1 roku od účinnosti Novely, tj. do 31.12.2018

 

Zapisované údaje

Do rejstříku se zapisují následující údaje:

  • jméno
  • adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu), 
  • datum narození
  • rodné číslo
  • státní příslušnost
  • údaj o (i) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, (ii) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo (iii) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.

 

Jak zapsat

Zápis lze provést elektronicky na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Stránku otevřete pokliknutím na https://issm.justice.cz/

Na stránkách ministerstvo upozorňuje, že za případné nesplnění povinnosti zapsání skutečného majitele nejsou stanoveny žádné přímé sankce.

Pokud ale povinná osoba nedostojí své zákonné povinnosti v určené lhůtě, rejstříkový soud ji vyzve a stanoví lhůtu dodatečnou. Po marném uplynutí této lhůty může dojít ke zrušení právnické osoby a vstupu do likvidace. Doporučujeme proto tuto povinnost nepodcenit.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference