Nejčastější dotazy II

 

Finanční správa zvěřejňuje nejčastější dotazy ohledně zatřídění stavebních prací.

Přehled najdete na stránkách Finanční správy.

 

Adresa:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/dotazy-a-odpovedi/2012

 

II. Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 

Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43.

Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce.

Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy.

 

* Nevyplývá-li z popisu jinak, je zdanitelné plnění uvedené v jednotlivém řádku posuzováno v zásadě jako samostatně poskytnuté,i pokud to výslovně v popisu zmíněno není. Popis zdanitelného plnění je proveden zjednodušeným způsobem, jde o výňatek z konkrétního dotazu.

 

pořadové číslo popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA kód služby dle CZ CPA   §92e 
1 Opravy budov, skladů, vodojemů a čerpacích stanic 41 Ano
2 Výstavba budov pro potřeby vodního hospodářství, výstavba čerpacích stanic, výstavba čistíren odpadních vod 41 Ano
3 Výstavba nebytových budov zahrnuje : výstavbu nových staveb, přístaveb, přestaveb a rekonstrukcí u všech nebytových budov 41 Ano
4 Dodávka a montáž dopravního značení (svislé, vodorovné) 42 Ano
5 Oprava povrchu vozovky - vozovka se uvádí do původního stavu (zahrnuje materiál, dopravu a práci) 42 Ano
6 Opravy komunikací a chodníků - jako např. asfaltování, dlažba, zámková dlažba   42 Ano
7 Oprava havárie vod. sítě - obnova povrchu vozovky a parkoviště 42 Ano
8 Úprava povrchu nezpevněné příjezdové cesty k provoznímu zařízení (zemní práce a doplnění zeminy, příp. jiného materiálu) 42 Ano
9 Dláždění výkopů po poruchách vodovodního řadu 42 Ano
10 Osazení obrubníků u chodníků 42 Ano
11 Pokládka dlažby na přípojné komunikaci 42 Ano
12 Pokládka živičné směsi na vozovce 42 Ano
13 Povrchové úpravy komunikací 42 Ano
14 Řezání asfaltu na vozovce 42 Ano
15 Oprava kanalizace nebo přípojky bezvýkopovou technologií 42 Ano
16 Výstavba, opravy a úpravy kanalizace 42 Ano
17 Výstavba místních potrubí pro vodu a kanalizace 42 Ano
18 Výměna a opravy vodovodních přípojek 42 Ano
19 Přípojky na požární průtok 42 Ano
20 Oprava napojení kanalizační přípojky 42 Ano
21 Oprava kanalizační šachty 42 Ano
22 Výměna (nová instalace - zapracování) poklopu 42 Ano
23 Navrtávání kanalizace pro zřízení přípojky 42 Ano
24 Výstavba kanalizační přípojky - položení potrubí 42 Ano
25 Výstavba kanalizační přípojky - zahrnuje vytyčení přípojky, výkopové práce, geodetické zaměření, materiál a další 42 Ano
26 Výstavba vodovodních řadů,  kanalizačních sítí 42 Ano
27 Výstavba úpraven vody, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic 42 Ano
28 Výstavba vodovodní přípojky  42 Ano
29 Oprava potrubí vodovodního řadu  42 Ano
30 Prodloužení vodovodního řadu 42 Ano
31 Zhotovení vodovodní odbočky , přípojky  42 Ano
32 Oprava vodovodního potrubí  42 Ano
33 Propojení vodovodního řadu - výstavba nového úseku vodovodního řadu  42 Ano
34 Přeložení vodovodního řadu  42 Ano
35 Oprava kanalizace - zahrnuje vytyčení, dopravní značení, další práce a materiál 42 Ano
36 Oprava kanalizační šachty - zahrnuje výměnu poklopu s rámem, práce-instalace, materiál, dopravné 42 Ano
37 Navrtávka kanalizační přípojky - zahrnuje geodetické zaměření instalaci odbočky kanalizační, navrtávku, další práce, materiál, dopravu  42 Ano
38 Oprava domovní čerpací šachty (vč. instalované technologie) 42 Ano
39 Opravy stavební části čistírny odpadních vod 42 Ano
40 Instalace (montáž) nadzemních hydrantů  42 Ano
41 Instalace (montáž) podzemních hydrantů (součást potrubí) 42 Ano
42 Oprava kanalizační přípojky po havárii - zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení, ostatní konstrukce, bourání staveništní přesun hmot 42 Ano
43 Oprava kanal. šachty - odstranění poškozené konstrukce šacht;, otryskání stěn; dobetonování chybějících stěn a dna šachty, obklad dna, nástupnic a stěn šachty čedičovým žlabem; osazení stupadel; přípravné a pomocné práce vč. inženýrské činnosti 42 Ano
44 Oprava stoky - vyčištění kmenové stoky, vč. odvozu vytěženého mat.; vložení potrubí; zapravení hlavní stoky zednickým působem; dosypání a zhutnění začínající kaverny na komunikace; podbetonování a příprava komunikace na asfalt; inženýrská činnost  42 Ano
45 Oprava štoly  vodovodu - narušené betonové podlahy 42 Ano
46 Oprava a čištění odvodňovacího kanálku (vybourání betonu, přibetonování rámečku, zarovnání revizních vzorečků) 42 Ano
47 Napojení kanal.přípojky 42 Ano
48 Navrtávka kanal.přípojky 42 Ano
49 Oprava instalace odpadních vod mimo budovu 42 Ano
50 Oprava jímacích, pramenních šachet 42 Ano
51 Oprava rozvodů pro kamerový systém (nikoliv koncové zařízení) 42 Ano
52 Oprava potrubí vody 42 Ano
53 Oprava schybek vod a kanalizačních řadů 42 Ano
54 Oprava stanice užitkové  vody 42 Ano
55 Oprava vodovodní přípojky 42 Ano
56 Oprava vododovodní šachty 42 Ano
57 Oprava zakrytí jímky 42 Ano
58 Osazení pítka 42 Ano
59 Provedení přeložky vodovodního řadu 42 Ano
60 Provedení přeložky kanalizace 42 Ano
61 Přepojení vodovodního řadu 42 Ano
62 Rekonstrukce vodovodní přípojky 42 Ano
63 Rekonstrukce vodovodní šachty 42 Ano
64 Rekonstrukce vodovodu 42 Ano
65 Uprava rozvodů vody 42 Ano
66 Výměna potrubí horkovodu 42 Ano
67 Výměna vodoměrné sestavy 42 Ano
68 Opravy po havárii vodovodu - přespojkování tel. kabelu pro umožnění výkopových prací  42 Ano
69 Elektromontážní práce - odstranění sloupu veřejného osvětlení  42 Ano
70 Oprava jímky - montáž lešení, demontáž st. mřížek, vyfrézování betonu, zbroušení vyčnívajících hrdel, montáž nových nerez. mřížek, zapravení spár chem. maltou, demontáž lešení 42 Ano
71 Oprava a obložení spadišťové šachty čedičovou vystýlkou - otryskání; vyčištění, vybourání; osazení stupadel; reprofilace den a stěn; obložení kynet, nástupnic a stěn čedičovými tvarovkami 42 Ano
72 Zrušení vodovodní přípojky - zahrnuje výkopové práce, demnontáž vodovodní přípojky, další práce a dopravu 43 Ano
73 Bourací práce 43 Ano
74 Výkopové zemní práce a přemísťování zeminy 43 Ano
75 Protlaky pod komunikací 43 Ano
76 Výkopové práce pro úpravu kanalizačního zařízení (např.čerp.šachet, přípojek, kanalizačního potrubí) 43 Ano
77 Zemní práce, které jsou součástí výstavby, úpravy a opravy sítí (vodovod i kanalizace) 43 Ano
78 Úprava dna a stěn otevřeného odpadu (nezatrubněná část odlehčovací stoky, tj. zemní práce a terénní úpravy a pohoz kamenivem) 43 Ano
79 Práce bagrem - terénní úpravy, výkopové práce - nejenom pro vodovodní práce, ale i práce pro postavení domu, bazénu apod. 43 Ano
80 Výkopové práce - pro položení sítí 43 Ano
81 Jádrové vrtání jako průzkumné práce země 43 Ano
82 Instalace nových elektr.vedení 43 Ano
83 Opravy stávajících elektr.vedení 43 Ano
84 Instalace rozvaděčů stavebních netechnologií 43 Ano
85 Opravy rozvaděčů stavebních netechnologických 43 Ano
86 Montáž antény včetně svodu 43 Ano
87 Montáž rozvodů průmyslové televize 43 Ano
88 Elektrikářské práce stavební 43 Ano
89 Izolační práce - tepelné izolace trubek pro teplou a studenou vodu 43 Ano
90 Oprava elektoinstalace a zednické práce (přeložení stávajícího vedení;práce bourací a řezání betonu; omítky, podlahy, prahy, malířské práce) 43 Ano
91 Oprava topení 43 Ano
92 Demontáž, odvoz a likvidace stávajících světel, montáž nového osvětlení v budově  43 Ano
93 Montáž zabezpečovacího zařízení 43 Ano
94 Montáž komunikační sběrnice 43 Ano
95 Demontáž a montáž transformátoru na budově 43 Ano
96 Oprava elektroinstalace 43 Ano
97 Oprava nouzového osvětlení (elektrorozvody) - na budovách 43 Ano
98 Oprava  stavebních částí objektů  43 Ano
99 Oprava přív.kabelu 43 Ano
100 Oprava regulační stanice plynu 43 Ano
101 Oprava vedení transformátoru 43 Ano
102 Oprava venkovního osvětlení 43 Ano
103 Přeložení elektr.vedení 43 Ano
104 Instalace vodoměrů 43 Ano
105 Údržba a opravy kotlů pro ústřední topení a hořáků domovních ( oprava a údržba průmyslových kotlů je kód 33)  43 Ano
106 Čistění kanalizace v budovách, (čištění venkovní kanalizace je kód 37) 43 Ano
107 Výměna poškozeného vodoměru za nový 43 Ano
108 Osazení redukčního ventilu - zahrnuje osazení regulátoru tlaku, materiál,další práci, dopravu 43 Ano
109 Přeložení vodoměru - demontáž a opětovná instalace vodoměru na jiné místo, zahrnuje práci, další materiál  a dopravu 43 Ano
110 Zrušení nebo odebrání odpočtového vodoměru - zahrnuje  demontáž, další práce, dopravu, v některých případech i další materiál 43 Ano
111 Provedení výkopových práce stavebním strojem JCB při opravě vodovodního řadu  43 Ano
112 Osazení vodoměru- jedná se o montáž vodoměru na odběrné místo, zahrnuje  materiál, práci a dopravu 43 Ano
113 Osazení hydrantu pro odběr vody - krátkodobé osazení, např. pro kolotoče 43 Ano
114 Přeložení hydrantu - demontáž a opětovná montáž hydrantu, práce a doprava 43 Ano
115 Výměna vodovodních armatur - oprava na přípojce vody nebo na vodovodním řadu 43 Ano
116 Demontáž hydrantu 43 Ano
117 Montáž redukčního ventilu ( nikoliv u technologie) 43 Ano
118 Oprava armatur (kanalizační a vodovodní rozvody) 43 Ano
119 Oprava domácích hořáků  43 Ano
120 Oprava instalace odpadních vod uvnitř budovy 43 Ano
121 Oprava klimatizace (neprůmyslové) 43 Ano
122 Oprava kotle domácího 43 Ano
123 Oprava rozvodů topení 43 Ano
124 Oprava, výměna , instalace  šoupat 43 Ano
125 Oprava, výměna  ventilu u stavebních částí 43 Ano
126 Oprava vodovodního řadu v budově 43 Ano
127 Oprava vodoinstalace 43 Ano
128 Oprava rozvodů vzduchotechniky v kancelářích 43 Ano
129 Opravy plynových kotlů domovních 43 Ano
130 Osazení ventilu (na potrubí) 43 Ano
131 Osazení zpětné klapky (na potrubí) 43 Ano
132 Výměna , oprava  uzávěrů na stav.dílech ( nikoliv u technologie) 43 Ano
133 Výměna - nová instalace, požárního hydrantu 43 Ano
134 Výměna, nová instalace sedlového ventilu 43 Ano
135 Montáž plotů, zábradlí, mříží 43 Ano
136 Oprava střešního pláště, oprava betonových nebo dřvěných konstrukcí 43 Ano
137 Oprava a seřízení dveřní uzávěry výtahu 43 Ano
138 Oprava, údržba a servis výtahů  43 Ano
139 Oprava žaluzií (součást budovy) 43 Ano
140 Výměna (nová instalace) žaluzií - pevné spojení s budovou 43 Ano
141 Oprava zábradlí pocházných lávek  43 Ano
142 Oprava izolace teplovodního potrubí 43 Ano
143 Označení objektu (např. plechová či plastová tabule umístěná na oplocení či stěně objektu) 43 Ano
144 Oprava oplocení  43 Ano
145 Demontáže žaluzii pevně spojených s budovou 43 Ano
146 Izolace vodovodního potrubí 43 Ano
147 Oprava brány nebo vrat 43 Ano
148 Oprava pojezdu brány (neplatí pro opravu dálkového ovladače, servomotor, přeprogramování apod. . t.j. co  není pevně spojeno s bránou) 43 Ano
149 Oprava fasády 43 Ano
150 Truhlářské práce prováděné na nemovitostech, stavebních dílech 43 Ano
151 Výměna dveří ve vážním domku a kotelně 43 Ano
152 Oprava oken  43 Ano
153 Oprava dveří - rámy ,zárubně nikoliv opravy zámků  43 Ano
154 Truhlářské práce pouze spojené se  stav.díly tj.plot,dveře,rámy,okenice … 43 Ano
155 Výměna parapetů a krytů topení 43 Ano
156 Oprava podlahy 43 Ano
157 Dodání a montáž koberce 43 Ano
158 Pokládka koberce , PVC 43 Ano
159 Malířské a natěračské práce 43 Ano
160 Oprava nátěru armaturních  komor 43 Ano
161 Nátěr fasády, konstrukce vč.pronájmu plošiny (zakázka je nátěr fasády) 43 Ano
162 Oprava skleněného přístřešku nad rampou budovy filtrace 43 Ano
163 Nátěr potrubí a dveří 43 Ano
164 Zasklení oken  na stavbě 43 Ano
165 Kovářské práce přímo související s budovou,plotem...  43 Ano
166 Ostatní pokrývačské práce 43 Ano
167 Opravy střech 43 Ano
168 Klempířské práce a pokrývačské práce na střeše 43 Ano
169 Oprava oplechování a okapů na budově 43 Ano
170 Opravy okapů 43 Ano
171 Zednické práce 43 Ano
172 Přesné vyřezání prostupu šachty (řezání-železobeton,pomocné práce, doprava) 43 Ano
173 Odstranění staré omítky z budovy, zapr. děr, malířské práce, úklid 43 Ano
174 Vložkování komínu 43 Ano
175 Oprava komínu  43 Ano
176 Oprava betonové rampy  43 Ano
177 Pronájem lešení, jeho postavení a demontáž  43 Ano
178 Oprava  opěrné zdi 43 Ano
179 Zazdění oken 43 Ano
180 Výměna vodovodní baterie 43 Ano
181 Instalace antény na budově 43 Ano
182 Montáž a oprava zabezpečovacího zařízení nemovitosti 43 Ano
183 Oprava a servis klimatizačního zařízení v počítačovém centru 43 Ano

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference