Pořádání tombol

 

zdroj: Metodický pokyn starosty SH ČMS ze dne 22.1.2009

 

Pořádání tombol se řídí Zákonem České národní rady č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o loteriích a jiných podobných hrách.


Tombola je loterie, při níž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.


K povolení tomboly je příslušný:

  • a) obec, jde li o tombolu s celkovou výší výher (herní jistinou) do 20 000,- Kč,
  • b) okresní úřad (obec s přenesenou působností). jde-li o tombolu s celkovou výší výher od  20 000,. Kč do 50 000,- Kč,
  • c) ministerstvo financí ve všech ostatních případech.

 

Některé další podmínky:

  • a) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž jsou výhry převážně dotovány z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů (§6 odst. 4 zákona).
  • b) Státní dozor nad tombolou vykonává obec, která tombolu povolila.
  • c) SDH, kterému byla povolena tombola je povinen jmenovat loterního zástupce, který musí být bezúhonný. Loterní zástupce zajišťuje řádný průběh tomboly, přitom musí dbát pokynů státního dozoru.
  • d) Loterní zástupce zkontroluje, zda do osudí byla vložena všechna prodaná čísla.
  • e) Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při tombole nad 20 000,- Kč zajistí po slosování zveřejnění písemného seznamu vyhrávajících čísel.
  • f) Loterní zástupce zajistí neprodleně (nejdéle do 60dnů) vyúčtování tomboly. Zprávu o vyúčtování je SDH povinno předložit též orgánu státního dozoru. Do příjmů tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty.
  • g) Výtěžek z tomboly lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (pro činnost SDH).

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference