Spojená osoba

 

Půjčky spojeným osobám mají své specifika. Proto je důležité nejdříve zjistit, zda se půjčka týka spojené osoby.

Tato definice platí jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby.

 

Definice spojené osoby

Dle zákona o daních z příjmů, § 23, odst 7.

 

Přímo kapitálově spojené osoby, jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob a přitom tento podíl představuje alespoň:

 • 25% základního kapitálu nebo
 • 25% hlasovacích práv těchto osob.


Nepřímo kapitálově spojené osoby, jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob a přitom tento podíl představuje alespoň:

 • 25% základního kapitálu nebo
 • 25% hlasovacích práv těchto osob.

 

Jinak spojené osoby, kterými jsou osoby:

 

1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby


2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení či kontrole jiných osob

 

3. ovládající a ovládaná osoba

Ovládající a ovládanou osobu řeší § 66a obchodního zákoníku:

Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (dále jen "ovládaná osoba").

Je-li ovládající osobou společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je společností dceřinou.

Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob.

 

Ovládající osobou je vždy osoba, která

 • a) je většinovým společníkem; to neplatí, jestliže je ovládající osoba určena podle ustanovení písmene b),
 • b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo
 • c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.

 

Zde je nutné připomenout, že společníci s. r. o., společníci v. o. s a komplementáři komanditní společnosti se považují za osoby jednající ve shodě a tím jsou automaticky označovány jako osoby ovládající (§ 66a odst. 4 Obchodního zákoníku).

 

4. osoby blízké (ve smyslu § 116 a následující občanského zákoníku)

Osoby blízké se týká jen fyzických osob, nikoliv společností.

 

5. osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem:

 • snížení základu daně nebo
 • zvýšení daňové ztráty.

 

Příklad přímo kapitálově spojené osoby

První příklad

Fyzická osoba vlastní 25% firmy Adam

Fyzická osoba a firma Adam jsou spojenými osobami

 

Druhý příklad

Jedna fyzická osoba vlastní dvě firmy:

 1. 25% firmy Adam
 2. 25% firmy Brno

Fyzická osoba, firma Adam a firma Brno jsou spojenými osobami navzájem.

To znamená, že i firma Adam a firma Brno jsou spojenými osobami.

 

Příklad nepřímo kapitálově spojené osoby

Fyzická osoba vlasní 25% firmy Adam

Firma Adam vlastní dvě firmy:

 • 25% firmy Brno
 • 25% firmy Citron

Fyzická osoba, firma Adam, firma Brno a firma Citron jsou spojenými osobami navzájem.

To znamená, že i firma Brno a firma Citron jsou spojenými osobami.

 

Příklad jinak spojené osoby

Společnost  Adam je vlastněna 3 společníky:

 • fyzickou osobou 1 s podílem 10 %,
 • fyzickou osobou 2 s podílem 20 %,
 • právnickou osobou  s podílem 70 %.

Všichni tři společníci jsou spojenými osobami.

Fyzické osoby 1 a 2 jsou jinak spojenými osobami.

Právnická osoba je kapitálově spojenou osobou.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference