Exekuce

 

Kalkulačka pro výpočet srážek ze mzdy

Kalkulačka pro výpočet srážek ze mzdy v případě exekuce je na stránkách Exekutorské komory České republiky (http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_1).

Odkaz naleznete zde.

 

 

Nezabavitelné částky

Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní nezabavitelná částka.

Položka 2012 2011
Životní minimum jedince 3.410,- 3.126,-
Náklady na bydlení 5.352,- 4.863,-
Základní nezabavitelná částka 8.762,- 7.989,-
2/3 základní nezabavitelné částky 5.841,33 5.326,-
1/4 základní nez. částky na povinného 1.460,33 1.331,50
Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy 2.920,- 2.663,-

 

Hrubá mzda

Do mzdy pro výpočet srážek započte plátce mzdy vyplácenou (hrubou) mzdu a podle § 299 odst. 1 OSŘ také všechny vyplácené mzdové nároky stanovené v § 109 až 121, § 140 a 222 zákoníku práce, pokud je vyplácí zaměstnanci během trvání pracovního poměru.

Jedná se např. o

 • odměnu za pracovní pohotovost
 • mzdu za práci přesčas
 • mzdu za práci ve výškách
 • mzdu za práci o svátcích a dnech volna
 • mzdu za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • náhradu za dovolenou
 • všechny mzdové příplatky aj.

Čistá mzda

Plátce mzdy povinného provede výpočet čisté mzdy za každý měsíc tak, že od (hrubé) měsíční mzdy a dalších vyplácených nároků povinného odečte příslušné zákonem stanovené odvody ve výši podle sazeb a podmínek povinného příslušných za uvedený měsíc.

Těmito odvody jsou

 • záloha na daň stanovená v souladu s § 38h zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, pro uvedený měsíc;
 • pojistné na sociální zabezpečení ve výši podle § 4 až 7 zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které podle § 1 zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
 • pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši dle zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Náhrady spojené s pracovním výkonem se do čisté mzdy nezapočítávají. Jedná se o náhrady stanovené § 151 zákoníku práce.

Těmito náhradami jsou např.:

 • náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách jako cestovné, stravné, výdaje za ubytování, náhrada za cesty k návštěvě rodiny a náhrada za další nezbytné výdaje.

Do čisté mzdy započte zaměstnavatel i odstupné (§ 67 a 68 zák. práce) a náhradu mzdy při neplatné výpovědi či dohodě o skončení pracovního poměru (§ 69 až 71 zákoníku práce), pokud jsou tyto nároky vyplaceny za trvání pracovního poměru.

 

Vvyživované osoba

Jedná se o osoby, na něž se vztahuje vyživovací povinnost, vyjmenovává ustanovení § 1 odst. nařízení vlády 595/2006 Sb.

 • Na manžela (manželku) povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem.
 • Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.

Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

 

Postup výpočtu srážek ze mzdy

1. Stanovíme čistou mzdu

 

2 Spočítáme výši nezabavitelné částky

Sečteme následující nezabavitelné částky:

 • Pro každého zaměstnance částku ve 2/3 základní nezabavitelné částky (pro rok 2012 činí 5841,33 Kč)
 • Na manžela (manželku) částku ve ve výši 1/4 základní nez. částky na povinného (pro rok 2012 činí 1460,33 Kč).
 • Za každé vyživované dítě částku ve ve výši 1/4 základní nez. částky na povinného (pro rok 2012 činí 1460,33 Kč).

Součet nezabavitelných částek zaokrouhlíme na celé Kč nahoru dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách.

 

3. Od čisté mzdy odečteme nazabavitelnou částku

Od čisté mzdy odečteme nazabavitelnou částku a vyjde nám zůstatek čisté mzdy.


4. Úprava zůstatku čisté mzdy

Zůstatek čisté mzdy je nižší nebo rovno základní nezabavitelná částce (pro rok 2012 činí 8.762,-)

Danou částku rozdělíme na třetiny. Zaokrouhlíme směrem dolů. Zaokrouhlovací rozdíl se připočte k 3. třetině.

 • 1. třetina - je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina)
 • 2.třetina - slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek a pokud takové nejsou, vyplatí se zaměstnnaci
 • 3.třetina - zůstane vždy zaměstnanci

 

Částka přesahující hranici základní nezabavitelné částky, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference