Příjmy ze zaměstnání v zahraničí

 

Možnost vyjmutí příjmů

Dle § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů lze použít vyjmutí příjmů (t.j. v ČR se již nezdaňují) za následujících podmínek:

  • s daným státem je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění
  • mzda byla již zdaněna v daném státě

Pokud poplatník žádné jiné příjmy nemá nemusí podat  v ČR daňové přiznání.

 

Zdanění příjmů

V případě, že příjmy ze zaměstnání uplatňujete je nutno tyto příjmy:

  • zvýšit o povinné pojistné
  • snížit o zaplacenou daň

 

Zvýšení příjmů o povinné pojistné

Dle ustanovení § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů při výpočtu základu daně u zaměstnance, na kterého se nevztahují tuzemské právní předpisy o veřejnoprávním pojištění, se postupuje při stanovení základu daně tak, jako kdyby se na takového zaměstnance tyto tuzemské právní předpisy o veřejnoprávním pojištění vztahovaly.

Tp znamená, že se příjmy při stanovení daně budou navyšovat o částku, která bude odpovídat tuzemskému pojištění placenému zaměstnavatelem.

 

Zvýšením dosažených příjmů dostaneem tzv. superhrubou mzdu ze které se v ČR počítá daň.

 

Snížení příjmů o zaplacenou daň v zahraničí

U příjmů ze závislé činnosti lze zaplacenou daň uplatnit jako výdaj již v daném roce (viz § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů). V přiznání k dani z příjmů fyzických osob se tato zahraniční daň uvádí v základní části přiznání na řádku 33.

 

Slovensko

Pro závislou činnost se používá metoda prostého zápočtu.

 

Vyplnění přiznání

Příklad:

Máme zaměstnání v ČR, kde jme dosáhli příjmů ve výši 180.000,-

Máme zaměstnání v Rakousku, kde jsme dosáhli hrubých příjmů ve výši 5.445,86 EUR

Pro přepočet na Kč použijeme jednotný kurz, terý vyhlašuje Ministerstvi financí.

Pro rok 2020 byl stanoven ve výši 26,50.

Příjem v Rakousku byl tedy ve výši 5.445,86 EUR * 26,50 = 144 315,29 Kč

Použijeme metodu vynětí příjmů dle §38f odst.4 zákona o daních z příjmů

 

Řádek 31 - Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

Zde zapíšeme všechny příjmy ze zaměstnání (tedy i z Rakouska)

Řádek 31 = 180.000 (ČR) + 144.315 (Rakousko) = 324.315

 

Řádek 57 - Daň podle § 16 zákona

Zde bude částka 324.315

 

Řádek 58 - Daň podle § 16 zákona (řádek 57) nebo částka z řádku 333 přílohy č.3

Zde napíšeme pouze příjmy dosažené v ČR, tedy 180.000

Pokud používáte TaxEdit, tak vedle řádku 58 je tabulka, kde dopíšete částku ze zahraničí a TaxEdit řádek spočítá sám.

 

Zákon o daních z příjmů

§38f

(4) Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, plynoucí poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, ve kterém je taková činnost vykonávána, nebo od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým nerezidentem, a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České republice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se i u těchto příjmů ustanovení odstavce 1.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference