Převzetí dluhu

 

Je velký rozdíl mezi převzetím dluhu a přistouprním k dluhu.

 

Převzetí dluhu

Převzetím dluhu dochází v rámci závazku ke změně v osobě dlužníka, čímž zaniká povinnost původního dlužníka věřiteli plnit a tato převzetím dluhu přechází na jeho přejímatele, jakožto nového dlužníka. 

 

Přistoupení k dluhu řeší § 1888 až 1891 občanského zákoníku.

§ 1888
(1) Kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu.

(2) Přejde-li na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou. Po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn.

§ 1889
Nepřivolí-li věřitel k převzetí dluhu nebo odmítne-li k němu dát souhlas, nevzniká věřiteli vůči přejímateli dluhu přímé právo; přejímatel dluhu má však vůči dlužníku povinnost zařídit, aby dlužník nemusel věřiteli plnit. Takovou povinnost má vůči dlužníku i ten, kdo se mu zaváže, že opatří plnění jeho věřiteli.

§ 1890
(1) Obsah závazku se převzetím dluhu nemění. Přejímateli dluhu náleží všechny námitky, které mohl uplatnit původní dlužník. Převzetí dluhu se nedotýká ani vedlejších práv spojených s pohledávkou.

(2) Zajištění dluhu poskytnuté třetí osobou však trvá jen tehdy, souhlasí-li třetí osoba se změnou v osobě dlužníka.

§ 1891
Ujednání, kterým namísto dosavadního dlužníka, jehož dluh se ruší, vstupuje nový dlužník s dluhem ze samostatného právního poměru nebo s povinností plnit jiný předmět, nevyvolává následky převzetí dluhu a posoudí se jako novace.

 

Přistoupení k dluhu

Přistoupením k dluhu původní dlužník dlužníkem zůstává a svého závazku se nezprošťuje, vedle něho však nastupuje dlužník další, který je spolu s původním dlužníkem povinen dluh věřiteli splnit společně a nerozdílně.

 

Přistoupení k dluhu řeší § 1892 občanského zákoníku.

§ 1892

(1) Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.

(2) Zajistila-li dluh původního dlužníka třetí osoba, nelze proti ní nastoupit pro neplnění dluhu novým dlužníkem, ledaže k tomu dala souhlas.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference