Kurzové rozdíly

 

Kurzové rozdíly vznikají u majetku (pohledávky, peněžní prostředky v cizí měně) a závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně.

Vzhledem k tomu, že dochází k pohybu kurzu české měny k měně cizí se i hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.

Cílem účtování kurzových rozdílů je vykázat položky vedené v cizí měně ve správné  hodnotě v okamžiku účetní závěrky.

 

Rozlišujeme dva druhy kurzových rozdílů:

 • Kurzové rozdíly zaplacených pohledávek a závazků
 • Kurzové rozdíly nezaplacených pohledávek a závazků

 

Kurzové rozdíly zaplacených pohledávek a závazků

Kurzové zisky (ztráty) u zaplacených pohledávek (závazků), můžete účtovat v průběhu účetního období.

Doporučujeme tyto operace dělat každý kalendářní měsíc. Účetnictví pak bude podávat pravdivější obraz o skutečném stavu.

 

Jedná se o případy, kdy pohledávka (závazek)

 • má nulový zůstatek v cizí měně
 • a současně nemá nulový zůstatek v Kč

Tyto pohledávky (závazky) jsou tedy již zaplaceny a kurzové rozdíly jsou nákladem nebo výnosem.

Kurzovým rozdílem je celý zůstatek v Kč.

Poud má např. pohledávka zůstatek 0 EUR, tak musí mít zůstatek 0 Kč.

 

Delfy umožňují zaúčtovat kurzové rozdíly automaticky.

Vytvořte interní doklad.

Stikněte tlačítko Nástroje.

Vyberte volbu Přepočty cizích měn.

Zobrazí se formulář, kde zaškrtněte volbu Kurzové zisky (ztráty) zaplacených případů.

Zadejte účet pro kurzové náklady: 563

Zadejte účet pro kurzové zisky: 663

Žádné kurzy nezadávejte, protože nás v tomto případě nezajímají.

Stikněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.

Delfy poté vytvoří účetní řádky hromadně pro všechny zaplacené pohledávky (závazky).

 

Kurzové rozdíly nezaplacených pohledávek a závazků

Kurzové zisky (ztráty) u nezaplacených pohledávek (závazků), můžete účtovat  pouze ke dni účetní závěrky.

 

Jedná se o případy, kdy pohledávka (závazek)

 • nemá nulový zůstatek v cizí měně

Zůstatek v cizí měně samozřejmě zůstane stejný, jen se změní dle kurzu zůstatek v Kč.

Kurzový rozdíl se spočítá jako:  zůstatek v cizí měně  *  kurz ke dni závěrky  -  aktuální stav v Kč.

 

Delfy umožňují zaúčtovat kurzové rozdíly nezaplacených případů automaticky.

Vytvořte interní doklad.

Stikněte tlačítko Nástroje.

Vyberte volbu Přepočty cizích měn.

Zobrazí se formulář, kde zaškrtněte volbu Přecenit nezaplacené pohledávky a závazky.

Zadejte účet pro kurzové náklady: 563

Zadejte účet pro kurzové zisky: 663

Zadejte kurzy pro jednotlivé měny, které používáte.

Stikněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.

Delfy poté vytvoří účetní řádky hromadně pro všechny nezaplacené pohledávky (závazky).

Pro přepočet Delfy spočítají stavy pohledávek a závazků ke konci daného účetního období.

To znamená, že se dají kurzové zisky účtovat  zpětně i tehdy, pokud je daný případ, např. v následujícím období, již zaplacen.

 

Zákony a vyhlášky

Kurzové rozdíly se účtují v souladu s následující legislativou:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (§ 24 odst. 6 a 7)
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  (§ 60)
 • český účetní standard č 006

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

(2) Účetní jednotky oceňují majetek a závazky

 • a) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25,
 • b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, způsoby podle § 27; rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních knihách,

(dále jen "okamžik ocenění"). Ustanovení tohoto zákona o oceňování majetku a závazků se použije přiměřeně i pro oceňování jiných aktiv a pasiv.

(6) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění

 • a) podle odstavce 2 písm. a), nebo
 • b) podle odstavce 2 písm. b), a to pouze majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 12.

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

 

(7) Pro účely ocenění podle odstavce 2 písm. a) může účetní jednotka použít pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurs devizového trhu, na jehož základě se pevný kurs stanoví, použije účetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán. Při používání pevného kursu může účetní jednotka tento kurs změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurs změněn vždy.

 

Český účetní standard pro podnikatele č. 006 - Kursové rozdíly


1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování kursových rozdílů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

 

2. Obsahové vymezení

 

2.1. Základní ustanovení pro zjišťování kursových rozdílů jsou obsažena v zákoně, zejména v § 24 odst. 6 a 7, a v § 60 vyhlášky; okamžik ocenění podle § 24 odst. 6 písm. a) zákona je okamžik uskutečnění účetního případu a okamžik ocenění podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona je ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

2.2. U kursových rozdílů, které vznikají v průběhu účetního období při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona, se uskutečněním účetního případu rozumí zejména

 • a)úhrada závazku a inkaso pohledávky,
 • b)postoupení pohledávky a vklad pohledávky,
 • c)převzetí dluhu u původního dlužníka,
 • d)vzájemné započtení pohledávek,
 • e)úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,
 • f)převod záloh na úhradu pohledávek a závazků.

 

2.3. Kursové rozdíly nevznikají při

 • a)oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný,
 • b)dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků s výjimkou změny na Kč,
 • c)splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev.

 

3. Postup účtování


3.1. Základní pravidla účtování kursových rozdílů stanoví § 60 vyhlášky.

 

3.2. Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

 

3.3. Při postupném vzniku závazku z úvěrů nebo půjček, například v rámci smluvního úvěrového rámce, a následném postupném splácení uvedených závazků, lze použít pro vyčíslení kursových rozdílů metodu FIFO (viz § 25 odst. 3 zákona) nebo vážený aritmetický průměr kursů za období poskytování úvěru nebo půjčky. Postup stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu.  

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví...

§ 60 Metoda kursových rozdílů


(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se účtují na vrub účtu finančních nákladů nebo ve prospěch účtu finančních výnosů.


(2) Kursové rozdíly podle odstavce 1 lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26 vyúčtovat na vrub účtu finančních nákladů a ve prospěch účtu finančních výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

 

(3) Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41. Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 zákona reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kursový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů.

 

(4) Kursové rozdíly z aktiv a závazků v cizí měně, které účetní jednotka vykazuje v rozvaze a kterými se rozhodla zajistit proti měnovému riziku již vzniklé nebo očekávané smluvní vztahy, jejichž plnění je v cizí měně a o nichž není dosud účtováno, se účtují, nejde-li o deriváty, na rozvahových účtech účtové skupiny 41. Na příslušné účty nákladů nebo výnosů se účtují tyto kursové rozdíly v okamžiku zaúčtování příslušných smluvních vztahů nebo v případě, kdy očekávané smluvní vztahy nevzniknou. Aktiva a závazky podle věty první musí splňovat podmínky platné pro zajišťovací derivát podle § 52 odst. 3 a 4; přestanou-li splňovat uvedené podmínky, postupuje účetní jednotka od tohoto okamžiku podle odstavců 1 až 3.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference