Manko na zásobách

 

Definici manka lze nalézt v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 007:

Mankem se rozumí stav, kdy je skutečný stav zásob nižší než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem.

 

Přirozený úbytek zásob

Mankem nejsou technologické a technické úbytky vyplývajících z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém  procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného (§ 25, odst.2 zákona o daních z příjmů).

Příklady přirozených úbytků zásob:

  • ovoce a zelenina - sesychání, plíseň, hniloba
  • maso - sesychání, vymrazení
  • dřevo - vysychání dřeva
  • ztratné v maloobchodním prodeji

 

Dle Českého účetního standardu 707, bod 3.5. se tyto ztráty účtují do spotřeby.

U zboží na účet 504, u materiálu na účet 501.

Jedná se o daňově uznatelný náklad.

Problematiku přirozených úbytků zásob řeší např. judikáty Nejvyššího správního soudu 7 Afs 81/2007–50 ze dne 11.9.2008 a 2 Afs 100/2007–54 ze dne 31.7.2008.

 

Škody a krádeže

Daňovým nákladem jsou v škody vzniklé v důsledku živelních pohrom a škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem (§ 24, odst.2, písm.l zákona o daních z příjmů)

 

DPH

Dle § 13 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží za úplatu považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce.

 

Obecně lze tedy říct, že manko je zdanitelným plněním, ze kterého je nutno odvést DPH.

Jsou ale určité vyjímky, kde se manko za zdanitelné plnění nepovažuje. Tyto vyjímky shrnul nejvyšší správní soud (NSS), který vydal rozsudek kde uvedl:

Za zdanitelné plnění se dle názoru NSS nepovažuje:

  • manko způsobené krádeží nebo zničením (krádež se musí prokázat)
  • manko připsané k náhradě příslušným zaměstnancům na základě dohody o hmotné odpovědnosti (jedná se o náhradu škody)
  • manko do normy přirozených úbytků (nutno mít směrnici na její výši)
  • manko způsobené záměnou obdobných zásob, které je možné započíst na přebytek.

 

V případě odvodu DPH se tato daň účtuje do nákladů.

Zde se jedná o daňově neúčinný náklad, protože manko jako takové ja také daňově neúčinné.

 

Příklad:

Bylo zjištěno manko ve výši 1.000,- Kč

Manko jsme zaúčtovali ve skladu výdejkou na účet 549.

Nyní musíme z manka odvést DPH, to provedeme interním dokladem.

Sazba DPH na zboží je 21%.

Text Sazba DPH Ćástka Účet Strana
Doúčtování DPH k zjištěnému manku ze dne... - 210,- 549.N MD
Doúčtování DPH k zjištěnému manku ze dne... - 210,- 343.p D

 

Daňová uznatelnost manka

Manko je v souladu § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů daňově účinné do výše náhrady.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference