Zprostředkovací služby

 

Zprostředkovací služby osobě povinné k dani

Místem plnění při pskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) je místo kde má tato osoba (příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání.

Uplatní se základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

 

Příklad

Česká osoba poskytne služby rakouskému podnikateli.

Místo plnění je Rakousko (příjemce služby je rakouský podnikatel).

Česká firma vystaví daňový doklad bez DPH (reverse charge).

 

Zprostředkovací služby osobě nepovinné k dani

Místem plnění při pskytnutí služby osobě nepovinné k dani (občan) je místo kde má poskytovatel služby sídlo nebo místo podnikání.

Uplatní se základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

 

Příklad

České osoba poskytne zprostředkovací služby rakouskému občanu.

Místo plnění je ČR (poskytovatel služby má sídlo v ČR).

Česká osoba vystaví daňový doklad včetně DPH.

 

Zprostředkovatelské služby finanční činnosti

Zákon o DPH obecně pojímá finanční činnost a její zprostředkování jako osvobozené od DPH. Finanční činností se myslí třeba poskytnutí úvěru či uzavření pojistné smlouvy. Zprostředkování této činnosti je primárně dle zákona od DPH osvobozeno, ale již to neplatí vždy. Pohled na makléře je ze strany GFŘ trojí:
 

  • jedná-li se pouze o činnost tzv. prostého zprostředkovatelem tzn. osoby, která pouze v rámci své činnosti zprostředkovává úvěry a pojistky, pak jsou provize z této činnosti od DPH osvobozeny.
  • jedná-li se o činnost tzv.  nadřízeného zprostředkovatele, který kromě činnosti prostého zprostředkovatele tvoří i síť (má pod sebou další  makléře, ze kterých dostává tzv. superprovizi), pak je rozhodná ta činnost, která je převládající. GFŘ uvažuje tak, že tvorba sítě je plněním podléhajícím DPH, proto tedy je třeba hlídat, kdy tento příjem u daňového poplatníka přesáhne 50% vše příjmů z „finanční činnosti“ a pak se k DPH přihlásit;
  • jedná-li se pouze o vedení obchodní sítě zprostředkovatelů, kdy poplatník nedělá přímé obchody, pouze řeší síť, pak je tento příjem jednoznačně zdanitelným plněním.


§ 54 zákona o DPH - Finanční činnosti

(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,

b) přijímání vkladů od veřejnosti,

c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,

d) platební služby a vydávání elektronických peněz,

e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),

f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,

h) obstarávání inkasa,

i) směnárenská činnost,

j) operace týkající se peněz,

k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,

l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,

m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,

o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,

p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,

r) vedení evidence investičních nástrojů,

s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,

t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,

u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,

v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,

w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,

x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,

y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku.

(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference