Dividendy ze zahraničí

 

Dividendy jsou příjmem dle § 8 - Příjmy z kapitálového majetku.

 

Rezident České republiky příjem z dividend sražených v ČR do daňového přiznání neuvádí.

Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou zahraničními daňovými rezidenty, podléhají dani v ČR ve výši 15 %.

Je tedy povinnost akcionáře tento příjem přiznat v daňovém přiznání.

 

Zdanění zahraničních dividend je možno provést dvěmi způsoby:

  • standardní zdanění
  • samostatný základ daně

 

Standardní zdanění

Příjem z dividend patří do kapitálového majetku a v daňovém přiznání se uvádí na řádek č.38.

Do příjmů se uvádí hrubá (brutto) hodnota vyplacené dividendy. To znamená, hodnota před snížením o srážkovou daň. Výdaje např. poplatky spojené s kapitálovým majetkem se v přiznání neuvádí.

Aby dividenda nebyla zdaněna dvakrát, je možno uplatnit snížení české daně o daň sraženou v zahraničí – tzv. zápočet daně zaplacené v zahraničí, ale jen do výše stanovené ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

To je možné provést tak, že se v daňovém přiznání vyplní i Příloha č. 3 „Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí dle § 38f zákona“. V ní se vyčíslí stanoveným způsobem částka, o kterou je možné snížit českou daň, sražená zahraničním plátcem.

 

Samostatný základ daně

V roce 2021 se znovu zavedl samostatný základ daně pro některé příjmy z kapitálového majetku fyzických osob, díky kterému mohou fyzické osoby zahrnout dividendy ze zahraničí do samostatného základu daně a zdanit je sazbou 15 %. To se může vyplatit v případě, že základ daně překročí hranici pro zdanění 23 %.

 

Jednotlivé příjmy se rozepíší v příloze č.4 

Vypočtená daň se píše v přiznání do řádku 74a - Daň ze samostatného základu daně (částka z ř. 414 přílohy č.4)

 

V pokynech k příloze č. 4 je dále uvedeno, že „Zahrnete-li uvedené příjmy do samostatného základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně veškeré tyto příjmy, tzn. že do ř. 38 základní části DAP se již neuvádějí.“

POZOR

Při uplatnění samostatného základu daně nelze uplatnit odčitatelné položky ze základu daně, daňová zvýhodnění a slevy na dani. 

 

Dan zaplacená v zahraničí

Pokud má ČR s daným státem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, lze sraženou daň v zahraničí odečíst.

V případě, že smlouva neexistuje, je nutno příjem z dividend zdanit v ČR podruhé.

 

Správnou metodu vyloučení dvojího zdanění, najdete typicky podle článku 22 nebo 23 smlouvy o zamezení dvojího zdanění

V drtivé většině případů se jedná o prostý zápočet, tj. daňovou povinnost českého rezidenta z celosvětových příjmů lze snížit o daň zaplacenou v zahraničí, avšak nejvýše o částku české daně z příjmu, která by připadla na příjmy ze zdrojů v zahraničí.

Jelikož ve všech případech je sazba srážkové daně ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění nižší nebo rovna 15 %, je možné téměř vždy započíst celou zaplacenou daň.

 

Pokud má poplatník dividendy z více států, musí být zápočet daně proveden za každý stát samostatně.

Výše sazby daně musí odpovídat příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Jestliže je částka vyšší, což se může stát, uzná se pouze do výše, kterou udává smlouva.

 

Prokázání zaplacené daně

Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje dle § 38f odst. 5 zákona o daních z příjmů potvrzením zahraničního správce daně.

V odůvodněných případech můžete prokázat daň zaplacenou v zahraničí i potvrzením plátce příjmu – výpis z investičního účtu obvykle bývá dostačující.

 

Příklad Slovensko

Smlouva o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem

Článek 10 - Dividendy

2. Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je společnost, která je vyplácí, rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, daň takto uložená nepřesáhne:

  • a) 5 procent hrubé částky dividend, jestliže skutečným vlastníkem je společnost (jiná než osobní obchodní společnost), která přímo vlastní nejméně 10 procent kapitálu společnosti vyplácející dividendy;
  • b) 15 procent hrubé částky dividend ve všech ostatních případech.

 

Ze slovenské firmy fyzická osoba obdržela v roce 2023 podíl na zisku ve výši 139.784,92 EUR, sražená daň  9.784,99 EUR.

Pro přepočet použijeme jednotný kurz pro rok 2023: 23,97 Kč/EUR

Podíl na zisku: 139.784,92 EUR * 23,97 = 3 350 644,54 Kč

Zaplacená daň: 9.784,99 EUR * 23,97 = 234 546,21 Kč

Daň byla stržena sazbou 7%, takže nižší než povolených 15%. Poto můžeme uplatnit celou daň.

 

Příloha č.4:

Řádek Text Částka Poznámka
. Příloha č.4: . .
401a Příjmy podle § 8 odst.1 písmen. a) až f)..... 3.350.645 -
406 Dílčí samosttaný základ daně podle § 8... 3.350.645 -
409 Součet dílčích základů daně 3.350.645 -
410 Daň se szbou 15% 502.590 -
411 Úhrn příjmů u nichž se uplatní zápočet 3.350.645 -
412 Daň zaplacená v zahraničí 234.546 max. do výše, která mohla být vybrána v souladu se smlouvou o zamezaní dvojího zdanění
413 Daň uznaná k zápočtu (max.15%) 234.546 -
414 Daň ze samostatného základu daně 268.044  
. Přiznání k dani z příjmů: . .
74a Daň ze samostatného základu daně (částka z ř. 414 přílohy č.4) 268.044 -

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů § 8 - Příjmy z kapitálového majetku

(1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou

a) podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem, úroky z držby cenných papírů a výnosy dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem,

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,

c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,

d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,

e) plnění z penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, z doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a z penzijního pojištění,

f) plnění z pojištění pro případ dožití, z pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti a z pojištění důchodu a plnění z jiného pojištění osob, které není pojistným plněním,

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmeni c) s výjimkou příjmů poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani, a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací,

h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné sumy),

i) plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace.

(2) Za příjem z kapitálového majetku se považuje také příjem plynoucí z práva na splacení

a) dluhopisu, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení nebo částkou vyplacenou při jeho předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník dluhopis nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí, a

b) vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného, kterým se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vkladního listu vydaného jako cenný papír nebo cenného papíru jemu na roveň postaveného vyplacenou při jejich splacení nebo částkou vyplacenou při jejich předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník cenný papír nabyl, nebo cenou určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku ke dni jeho bezúplatného nabytí.

(3) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i) a úrokové příjmy a jiné výnosy z držby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele [odstavec 1 písm. h)], plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).

(4) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a i) ze zdrojů v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně).

(5) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) a v odstavci 2 nesnížené o výdaje jsou základem daně (dílčím základem daně), s výjimkou úroků a jiných výnosů ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). U příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu.

(6) Plnění z penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, z doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a z penzijního pojištění jsou základem daně po snížení o zaplacené příspěvky a státní příspěvky hrazené Českou republikou, pokud tyto státní příspěvky nebyly vráceny; v případě těchto plnění ve formě penze se zaplacené příspěvky a státní příspěvky rozloží na vymezené období pobírání penze. Plnění z pojištění pro případ dožití, z pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti a z pojištění důchodu a plnění z jiného pojištění osob, které není pojistným plněním, jsou základem daně po snížení o zaplacené pojistné; v případě těchto plnění ve formě důchodu se zaplacené pojistné rozloží na vymezené období pobírání důchodu.

(7) Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do společného jmění manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se jen u tohoto manžela. Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do společného jmění manželů ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manželů, zdaňuje se jen u jednoho z nich.

(8) Příjem podle odstavce 4 nebo úrok nebo jiný výnos ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele plynoucí ze zdrojů v zahraničí lze zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Zahrne-li se takový příjem do tohoto základu daně, zahrnou se do tohoto základu daně veškeré příjmy podle věty první. Tyto příjmy se nesnižují o výdaje s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) a f), u kterých se postupuje obdobně podle odstavce 6.Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference