Promlčení pohledávek

 

Promlčení neznamená zánik závazku, ale pouze jeho citelné oslabení, protože vznese-li dlužník námitku promlčení, nemůže jej soud donutit závazek splnit. Nicméně závazek existuje i po jeho promlčení a pokud jej tedy dlužník dobrovolně vyrovná, nepůjde o plnění bez právního důvodu.

 

Pohledávky vzniklé po 1.1.2014

V obchodních závazkových vztazích, vzniklých po 1.1.2014, se ohledně promlčení použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ - nový občanský zákoník).

Promlčecí lhůta dle nového občanského zákoníku byla počínaje 1.1.2014 zkrácena na:

  • 3 roky - subjektivní lhůta
  • 10 let  - objektivní lhůta

Podle nového občanského zákoníku promlčení počíná běžet ode dne, kdy nastala splatnost faktury.

Pokud je sjednáno plnění ve splátkách, posuzuje se promlčení u každé splátky samostatně

 

Pohledávky vzniklé před 1.1.2014

Starší faktury vystavené do 31.12.2013 podléhají režimu původního obchodního zákoníku (§387-408 ObchZ) nebo občanského zákoníku (§100-110 ObčZ).

Nestanoví-li zákon jinak, činí obecně promlčecí doba:

  • 4 roky (obchodně právní vztahy, t.j. podnikatel - podnikatel
  • 3 roky (občanskoprávní vztahy, t.j. podnikatel - zákazník)

 

Prodloužení promlčecí doby

Promlčecí doba přestane běžet, pokud věřitel zahájí soudní vymáhání pohledávky.

 

Uznání dluhu

Podpisem uznání dluhu ze strany dlužníka dojde k prodloužení promlčení až na 10 let ode dne, kdy dlužník určil, že dle uznání dluhu svůj dluh zaplatí.

Zákon k tomu uvádí, že „uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.“

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference