Povinná registrace k DPH při překročení obratu

 

Plátcem DPH se stane poplatník v okamžiku, kdy obrat za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců dosáhne 2 miliony Kč (§ 6, odst.1  zákona o DPH), do roku 2023 platil obrat 1 milión Kč.

Obrat musíme tedy sledovat po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně (nejedná se tedy o kalendářní rok).

 

Poplatník se musí zaregistrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat.

Poplatník se stává plátcem od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém poplatník obrat překročil (§ 6, odst.2 zákona o DPH).

(Do konce roku 2012 se stával od začátku třetího měsíce)

 

Příklad:

Stanovený obrat překročíme v březnu.

Do 15.dubna musíme podat přihlášku k registraci.

Dnem 1.května se stáváme plátcem DPH.

 

Co se počítá do obratu

Do obratu počítáme veškeré úplaty, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Rozhodné je datum zdanitelného plnění, t.j. datum dodání zboží nebo služeb, nikoliv přijatá platba.

 

Podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona o DPH se obratem rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

 1. zdanitelné plnění,
 2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
 3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně
 4. Do obratu se nezahrnuje prodej dlouhodobého majetku (pokud není součást obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani).

 

Výnosy (příjmy) které se počítají do obratu:

 • prodej zboží v tuzemsku
 • prodej služeb v tuzemsku
 • pronájem nemovitostí (je jedno, zda dle § 7 nebo dle § 9 zákona o daních z příjmů) v tuzemsku
 •  výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 zákona, které nejsou příležitostnou činností osoby povinné k dani

V případě obchodu s použitým zbožím, započítáváme do obratu nejen přirážku, ale celou úplatu.

V případě zprostředkovatelské provize zahrnujeme do obratu pouze provizi.

 

Výnosy (příjmy) které se do obratu nepočítají:

 • výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je obchodním majetkem
 • pokuty a penále
 • kauce

 

Zálohy

Do obratu se nezahrnují zálohy. Přijatá záloha není úplatou za uskutečněné plnění, ale pouze platba předem na budoucí zdanitelné plnění.

Ze záloh se odvádí sice DPH, ale DPH se odvádí dle data přijetí platby, nikoliv dle data zdanitelného plnění (to ještě samozřejmě nenastalo).

 

Pronájem nemovitostí

Pokud se jedná o fyzickou osobu, tak se do  obratu počítá také příjem z pronájmu nemovitostí. Přitom je jedno, zda pronájem fyzická osoba uskutčňuje jako OSVČ (§7 zákona o daních z příjmů) nebo jako "soukromá", nepodnikající osoba (§9 zákona o daních z příjmů).

 

Legislativa

§ 4a zákona o DPH

Obrat

(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

a) zdanitelné plnění,

b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

(2) Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference