Fotovoltaické elektrárny

 

Pro správné zdanění elekráren je rozhodující zda k provozu potřebujete licenci nebo ne.

 

Nutná licence k provozu

Zda potřebujete k provozu licenci určuje § 3 odst. 3 energetického zákona:

Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka.

 

Dle § 7 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie potřebujete licenci v případě, že využíváte státní podporu:

„Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny“) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů

Podle § 8 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie se podpora elektřiny uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen.

 

Pokud tedy využíváte regulovaných výkupních cen nebo zelených bonusů, potřebujete k provozu i nadále licenci, přičemž výkon elektrárny není rozhodující.

Při provozu elektráren, ke které je potřeba licence, se jedná  o příjem ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.

 

Výdaje

Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši včetně odpisů nebo paušálem ve výši 40%.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Příjmy z podnikání podléhají pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.

 

Provoz bez licence

V březnu 2016 byla provedena novela zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná ERÚ (do 10 kW) zařazeny do § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy.

Tyto příjmy jsou do výše 30.000 Kč osvobozeny od daně z příjmu. Změna byla uzákoněna 3.3.2016, ale vztahuje se na všechny příjmy od 1.1.2016.

 

Fotovoltaických elektráren se týká §10 odst. 1 písmeno a):

"Ostatními příjmy jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem"

 

Fotovoltaických elektráren se týká §10 odstavec 3 písmeno a):

Od daně jso osvobozeny příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30000 Kč.

 

Výdaje

V případě, že máme ostatní příjmy dle § 10, nemůžeme uplatnit výdaje paušálem, ale pouze skutečné výdaje. POZOR, nemůžeme uplatnit ani odpisy. De facto to znamená, že nemůžeme uplatňovat žádné náklady.

Zdůvodnění legislativy:

Důvodem podřazení těchto příjmů pod § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů je skutečnost, že u ostatních příjmů je daňovým výdajem pouze výdaj na jejich dosažení s tím, že výdajem na dosažení příjmů nejsou odpisy hmotného majetku. Poplatník provozující malou výrobnu elektřiny, zejména fotovoltaickou elektrárnu, jiný výdaj než odpisy tohoto hmotného majetku prakticky nemá a z toho důvodu je účelné vykompenzovat tuto skutečnost osvobozením příslušných příjmů do zákonného limitu.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Tato úprava má vliv i v oblasti příspěvků a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které se z ostatních příjmů neplatí.

 

Do roku 2016

Jedná se podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů o příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Zájemce o provozování fotovoltaické elektrárny je povinen požádat o udělení licence, která mu může být udělena dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

 

Do roku 2011

Do 31. 12. 2010 byly podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. d) ZDP, i příjmy z provozu FVE osvobozeny od daně, a to v kalendářním roce, v němž byla elektrárna poprvé uvedena do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech (za první uvedení do provozu se považovalo i uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě něhož plynuly poplatníkovi příjmy). Po dobu osvobození příjmů z provozu FVE od daně nemohl poplatník uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů, tj. ani odpisy hmotného majetku.

Novelou zákona č. 346/2010 Sb., o daních z příjmů, bylo osvobození od daně zrušeno a to ke dni s účinností od 1. 1. 2011.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Z příjmů se platí sociální a zdravotní pojištění.

 

Odpisy elektráren

U majetku využívaného k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření označeného ve Standardní klasifikaci produkce (SKP) kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále subkategorií CZ-CPA 26.11.22 se postupuje podle § 30b zákona o daních z příjmů. Hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny (pokud bylo provedeno technické zhodnocení).

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Odpisování ostatního majetku využívaného pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se řídí obecnými pravidly pro odpisování.

Pro správné zatřídění jednotlivých položek majetku je třeba vycházet z podrobnějšího členění SKP. Standardní klasifikace produkce a vysvětlivky k ní jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.

 

Technické zhodnocení elektráren

Technické zhodnocení hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, odpisovaného podle § 30b zákona o daních z příjmů, zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 1 (240 měsíců), nejméně však po dobu 120 měsíců.

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů:

§ 30b - Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

(1) Hmotný majetek v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

(2) Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(3) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavce 1 zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference