Fotovoltaické elektrárny

 

Pro správné zdanění elekráren je rozhodující zda k provozu potřebujete licenci nebo ne.

 

Nutná licence k provozu

Zda potřebujete k provozu licenci určuje § 3 odst. 3 energetického zákona:

Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka.

 

Dle § 7 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie potřebujete licenci v případě, že využíváte státní podporu:

„Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny“) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů

Podle § 8 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie se podpora elektřiny uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen.

 

Pokud tedy využíváte regulovaných výkupních cen nebo zelených bonusů, potřebujete k provozu i nadále licenci, přičemž výkon elektrárny není rozhodující.

Při provozu elektráren, ke které je potřeba licence, se jedná  o příjem ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.

 

Výdaje

Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši včetně odpisů nebo paušálem ve výši 40%.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Příjmy z podnikání podléhají pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.

 

Provoz bez licence

V březnu 2016 byla provedena novela zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná ERÚ (do 10 kW) zařazeny do § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy.

Tyto příjmy jsou do výše 30.000 Kč osvobozeny od daně z příjmu. Změna byla uzákoněna 3.3.2016, ale vztahuje se na všechny příjmy od 1.1.2016.

 

Fotovoltaických elektráren se týká §10 odst. 1 písmeno a):

"Ostatními příjmy jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem"

 

Fotovoltaických elektráren se týká §10 odstavec 3 písmeno a):

Od daně jso osvobozeny příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30000 Kč.

 

Výdaje

V případě, že máme ostatní příjmy dle § 10, nemůžeme uplatnit výdaje paušálem, ale pouze skutečné výdaje. POZOR, nemůžeme uplatnit ani odpisy. De facto to znamená, že nemůžeme uplatňovat žádné náklady.

Zdůvodnění legislativy:

Důvodem podřazení těchto příjmů pod § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů je skutečnost, že u ostatních příjmů je daňovým výdajem pouze výdaj na jejich dosažení s tím, že výdajem na dosažení příjmů nejsou odpisy hmotného majetku. Poplatník provozující malou výrobnu elektřiny, zejména fotovoltaickou elektrárnu, jiný výdaj než odpisy tohoto hmotného majetku prakticky nemá a z toho důvodu je účelné vykompenzovat tuto skutečnost osvobozením příslušných příjmů do zákonného limitu.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Tato úprava má vliv i v oblasti příspěvků a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které se z ostatních příjmů neplatí.

 

Do roku 2016

Jedná se podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů o příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Zájemce o provozování fotovoltaické elektrárny je povinen požádat o udělení licence, která mu může být udělena dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

 

Do roku 2011

Do 31. 12. 2010 byly podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. d) ZDP, i příjmy z provozu FVE osvobozeny od daně, a to v kalendářním roce, v němž byla elektrárna poprvé uvedena do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech (za první uvedení do provozu se považovalo i uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě něhož plynuly poplatníkovi příjmy). Po dobu osvobození příjmů z provozu FVE od daně nemohl poplatník uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů, tj. ani odpisy hmotného majetku.

Novelou zákona č. 346/2010 Sb., o daních z příjmů, bylo osvobození od daně zrušeno a to ke dni s účinností od 1. 1. 2011.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Z příjmů se platí sociální a zdravotní pojištění.

 

Odpisy elektráren

viz kapitola Investiční majetek.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference