Paušální výdaje za vozidlo

 

Dle Zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. zt) lze uplatnit paušální výdaj na dopravu.

Během zdaňovacího období, což je většinou kalendářní rok, musíme zvolit buď paušál nebo jiné uplatňování výdajů na auto (vypočet dle počtu najetých kilometrů).

 

Paušál lze uplatnit pokud máme příjmy

 • příjmy z podnikání podle § 7
 • příjmy z pronájmu
 • jsme právnická osoba

 

Paušál nelze uplatnit pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů.

 

Podmínky pro uplatnění:

 • Paušál ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval vozidlo pro podnikání
 • Vozidlo jsme nepřenechali třeba jen na chvíli k užití jiné osobě (nevadí ale, když auto používal náš zaměstnanec nebo naše spolupracující osoba v souvislosti s naším podnikáním)
 • Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu.

 

Jaké vozidla můžeme zahrnout

Paušál použijeme na motorová vozidla:

 • zahrnutá do obchodního majetku
 • nezahrnutá do obchodního majetku
 • najatá

Paušál nemůžeme použít u:

 • vozidla bezplatně vypůjčeného
 • na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva, a my je používáme na základě smlouvy o výpůjčce.

 

Použití auta i pro soukromé účely

Pokud používáme auto i pro soukromé účely, uplatníme zkrácený paušál 4 000 Kč měsíčně.

U vozidla uplatníme jen 80% výdajů včetně odpisů.

Jestliže uplatňujeme paušál u více vozidel, krácený paušál můžeme uplatnit jen u jednoho z nich. U ostatních vozidel "s paušálem" se má zato, že je používáme výhradně k podnikání.

 

Náklady na vozidlo

Náklady které můžeme k paušálu uplatnit:

 • Odpisy vozidla
 • Nájemné v případě leasingu
 • Pojistné
 • Výdaje na opravy a údržbu

 

Náklady které společně s paušálem nemůžeme uplatnit:

 • Nákup pohonných hmot
 • Parkovné

 

DPH

Pokud uplatňujeme paušální výdaje na vozidlo, nárok na odpočet DPH z nákupů benzínu atd. nám zůstává.

Tento nárok musíme patřičně zdokladovat a zaevidovat v evidenci pro DPH, pomocí vedení deníku jízd.

 

Kniha jízd

Pokud vozidlo používají zaměstnanci, musíme vést knihu jízd z důvodu předpisů o bezpečnosti práce.

 

Uplatnění na daňovém přiznání

Daňové přiznání z příjmů právnických osob

Paušální výdaje na vozidlo uplatňujeme v daňovém přiznání na řádku č. 162.

 

Pokud máme v účetnictví zaevidován nákup PHM a parkovné, dané náklady na přiznání musíme vyloučit. Vyloučení provedeme na řádku č.40.

 

Daňové přiznání z příjmů fyzických osob

Paušální výdaje na vozidlo uplatňujeme v přiznání fyzických osob v příloze č.1 na řádku č. 106.

Popis dané položky uvedeme v příloze č.1, tabulka E. Do textu napíšeme "Paušální výdaj za vozidlo".

 

Pokud máme v účetnictví zaevidován nákup PHM a parkovné, dané náklady na přiznání musíme vyloučit. Vyloučení provedeme v přiznání fyzických osob v příloze č.1 na řádku č. 105.

Popis dané položky uvedeme v příloze č.1, tabulka E. Do textu napíšeme "Vyloučení výdajů na vozidlo".

 

Zákon o daních z příjmů

§ 24, odst2, písm.zt):

zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem3d) (dále jen „paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného podle první věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“).

Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak.

V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.

Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 Kč.

Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference