Úroky z hypotéky a stavebního spoření

 

Slevu uplatňuje fyzická osoba.

 

 Kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření (běžného i překlenovacího), může si v rámci jedné domácnosti odečíst z daňového základu:

 • až 300 000 korun ročně
 • maximálně však 25 000 korun za každý měsíc splácení.

 

Podmínky uplatnění

Podmínky uplatnění řeší § 15. odst.3 a odst.4 Zákona o daních z příjmů.

Od základu daně lze odečíst zaplacené úroky ze stavebního spoření nebo hypotéky poskytnuté bankou nebo stavební spořitelnou.

 • Spoření nebo hypotéka musí být použita na bytové potřeby.
 • Nesmí se jednat o podnikatelskou činnost
 • Bytová potřeba nesmí být pro účely pronájmu

 

Může jít o:

 • stavbu, rekonstrukci nebo nákup domu či bytu určeného k trvalému bydlení
 • přihlášení k trvalému bydlišti však není podmínkou
 • nelze uplatnit úroky k objektu sloužícího pro rekreaci

Zákon hovoří o vlastním trvalém bydlení nebo k trvalé bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

 

Poplatník musí být účasten úvěru, t.j. musí být uveden na smlouvě. Nestačí skutečnost, že úvěr fyzicky splácí.

 

V případě, že účastníky smlouvy o úvěru je více zletilých osob, uplatňuje odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem (ZDP, § 15, odst.4).

Odpočet zaplacených úroků lze ze zákona provést pouze jedenkrát ročně a to na daňovém přiznání.

 

Bytová potřeba

Bytovou potřebu definuje zákon o dani z příjmu jako:

 • výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změnu stavby
 • koupi pozemku, pokud na něm budete stavět dům či byt a zahájíte výstavbu do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy. (pokud se tak nestane, musíte podat dodatečná přiznání)
 • koupi bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby
 • splácení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
 • přestavbu či rekonstrukci bytového domu, rodinného domu nebo bytu jak vlastního, tak v nájmu nebo v užívání
 • vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je zaplacení podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu
 • úhradu za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněnou v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
 • splacení úvěru nebo půjčky na výše uvedené potřeby

 

Doklady

Podkladem pro uplatnění odpočtu úroků je Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru.

Pokud Vám dané potvrzení nezašle Váš finanční ústav, od kterého máte úvěr, musíte si ho vyžádat.

Bez písemného potvrzení, které se přikládá k daňovému přiznání, nelze snížit základ daně o zaplacené úroky.

 

Daňové přiznání

Úroky se uvádí na řádku č.47.

 

Poučení k vyplnění daňového přiznání:

Částka podle § 15 odst. 3 a 4 zákona - uveďte uplatňovanou výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedenou v potvrzení stavební spořitelny nebo banky nebo pobočky zahraniční banky anebo zahraniční banky.

Úhrnná částka úroků, o které lze snížit základ daně podle těchto odst. ze všech úvěrů a poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 .

Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference