Odpisy nehmotného majetku

 

V daňové evidenci jsou výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku daňově uznatelné (§ 24 odst.2 písm. zn) zákona o daních z příjmů).

 

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku se týká tedy jen těch, kdo vedou podvojné účetnictví.

Od roku 2021 došlo ke zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů, a to včetně daňových odpisů.

Daňovým nákladem tedy budou pouze účetní odpisy.

Tuto novou úpravu lze použít dobrovolně již u nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020.

Investice do nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, softwaru či ocenitelných práv vynaložené po nabytí účinnosti novely z pohledu daně z příjmů již nejsou považovány za nehmotný majetek.

 

Kdo odepisuje

Nehmotný majetek odpisuje vlastník nebo ten který k němu získal za úplatu právo užívání.

 

Doba odepisování nehmotného majetku

Dobu odepisování zvolíme dle očekávané doby využitelnosti.

Nebudeme používat měsíční odpisy, protože k tomu není žádný důvod.

Nevidíme žádný důvod, proč bychom měli pro nehmotný  majetek použít jinou metodu odepisování než pro majetek hmotný.

 

Úprava před rokem 2020

Dle zákona o daních z příjmů, § 32a, odst.5 se odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni v němž byly splněny podmínky pro odepisování.

Příklad:

V říjnu daného roku koupíme nový software. Pro daný rok tedy budeme odepisovat po dobu 2 měsíců (listopad a prosinec)

 

Dle zákona o daních z příjmů, § 32a, odst.4 se nehmotný majetek odepisuje po dobu:

  • Software - 36 měsíců
  • Audovizuální dílo - 18 měsíců
  • Zřizovací výdaje - 60 měsíců
  • Ostatní nehmotný majetek - 72 měsíců

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference