Přiznání při úmrtí

 

Úmrtí je smutná věc v lidském životě.

Kromě smutku čeká dědice povinnost podat za zemřelého daňová přiznání.

 

Je nutno podat následující daňová přiznání:

  • Daňové přiznání typu „I“ se podává za období od 1. ledna příslušného roku do dne téhož roku, jenž předchází úmrtí zůstavitele.
  • Daňové přiznání typu „M“ je nutné podat v případě, kdy do konce kalendářního roku, v němž došlo k úmrtí zůstavitele, nedošlo k pravomocnému ukončení dědického řízení.
  • Daňové přiznání typu „N“ podává osoba spravující pozůstalost do 30 dnů ode dne pravomocně skončeného dědického řízení, za období od data úmrtí do dne předcházejícího dni skončení dědického řízení.

Kromě toho, pokud došlo k úmrtí předtím, než zůstavitel podal daňové přiznání za předcházející rok, je třeba podat i toto – řádné – přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Lhůta je stejná jako kdyby zůstavitel nadále žil, tedy do 1. dubna následujícího roku, pokud nedochází k zastupování ze strany daňového poradce, případně do 1. července, pokud přiznání zpracovává a podepisuje daňový poradce.

 

Daňové přiznání typu I

Daňové přiznání se podává za časový interval od 1. ledna do dne předcházejícího úmrtí zůstavitele.

Dle § 239b daňového řádu je nutno podat přiznání do do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele.

Tuto lhůtu nelze prodloužit.

Přiznání se podává za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti.

 

Kdo podává přiznání

Dle § 239b daňového řádu podává přiznání osoba spravující pozůstalost.

V praxi to bývá obvykle jeden z dědiců na základě dohody všech ostatních dědiců. Ve vyhrocených případech, není-li dohoda mezi dědici možná, určí osobu spravující pozůstalost příslušný správce daně.

 

Vyplnění přiznání

Pro lepší pochopení uvedeme příklad, kdy OSVČ zemřel dne 10.2.2022

Data se uvádí bez mezer, my je uvádíme pouze pro lepší přehlednost.

 

Na přiznání se uvede kód rozlišení DAP "I. úmrtí poplatníka"

V řádku č.04 se vyplňuje datum úmrtí poplatníka 10 02 2022

 

Období

Do pole za zadaňovací období (kalendářní rok) napište 2022

Do pole jeho část od napište 01 01 2022

Do pole jeho část do napište 09 02 2022 (píše se den předcházející dnu úmrtí)

 

Údaje o podepisující osobě

Na přiznání je nutno vyplni údaje o zástupci:

  • Kód zástupce: 5a- osoba spravující pozůstalost
  • Jméno:
  • Příjmení:
  • Datum narození:

 

Daňové přiznání typu M

Daňové přiznání typu „M“ je nutné podat v případě, kdy do konce kalendářního roku, v němž došlo k úmrtí zůstavitele, nedošlo k pravomocnému ukončení dědického řízení.

Přiznání se podává za období ode dne úmrtí do 31. prosince téhož roku.

Je nutné tak učinit do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (podává-li přiznání daňový poradce, je lhůta prodloužena na 6 měsíců).

V daňovém přiznání není možné uplatnit nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění.

Lze uplatnit daňovou ztrátu minulých let. I zde se vyplňují údaje o osobě spravující pozůstalost.

 

Daňové přiznání typu N

Daňové přiznání typu „N“ podává osoba spravující pozůstalost do 30 dnů ode dne pravomocně skončeného dědického řízení, za období od data úmrtí do dne předcházejícího dni skončení dědického řízení.

Dojde-li k situaci, že dědické řízení skončí až v následujícím roce/v následujících letech, podává se přiznání typu N za období od 1. ledna do dne, jenž předchází pravomocně ukončenému dědickému řízení. Stejně jako u přiznání typu M, ani zde není možné uplatnit nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Naopak lze uplatnit daňovou ztrátu minulých let a provádí se úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů (úprava základu daně o případné pohledávky či dluhy). Jde o jedinou možnost, jak lze základ daně tímto způsobem upravit, v přiznáních typu I a M tak učinit nelze.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference